is toegevoegd aan je favorieten.

De aardrijkskunde van de Oost-Indiese Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaart voor van de vulkaan Tampomas, die alleen is hermeten, zooals het verslag uitdrukkelik zegt, omdat tusschen Juxghihx's beschrijving en het oudere blad der topografiese kaart verschil bestond.

"Wanneer de wetenschappelike zin, die zich hier openbaart, werd aangetroffen bij alle militaire opnemingsdiensten, Hammer en anderen zouden er niet zoo voor behoeven te ijveren, de topografiese kaarteringen tot burgerlijke diensten te hervormen. Ook hier te lande moge men aan de hoge opvatting harer taak, die de leiding van de Indiese topografiese dienst toont te bezitten, een voorbeeld nemen en geen terreinen van nauwkeurige kaartering uitsluiten, omdat men deze voor militaire doeleinden niet van betekenis acht. Dat de kraters der vulkanen bij een inval van een buitenlandse vijand op Java een terrein voor troepenbewogingen zullen uitmaken, is minder waarschijnlik dan dat in Nederland, ook in militaire kringen, nog wel eens het gemis kan gevoeld worden van een juiste kaart onzer duinen, die nog altijd het slechtst opgemeten terrein van West-Europa vormen.

Ook in een ander opzicht kan Indië's topografiese dienst aan die van de meeste Europese landen ten voorbeeld strekken. In bet vorig jaar is daar een regeling tot stand gekomen, zooals die reeds bestond in Engels-lndië: de centralisatie van alle kaarteringsarbeid. Tot dusver deden het kadaster, het boswezen, de dienst der bevloeiingen, dié der spoorwegen en die van het mijnwezen hunne opnemingen ieder afzonderlik. In 't vervolg zullen alle opmetingen geschieden door de Topographische Dienst, waardoor, zooals het verslag zegt, „het voor verschillende doeleinden herhaaldelijk opmeten van eenzelfde terrein, met de daaraan