is toegevoegd aan je favorieten.

De aardrijkskunde van de Oost-Indiese Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbonden groote geldelijke nadeelen voor den Lande, in de toekomst te eenen male uitgesloten zal zijn". En naast dit geldelik voordeel staat liet wetenschappelike: dat de gebreken, die de kaarten der afzonderlike diensten bezaten, aan het licht komen.

Zoo heeft dus de Topographische Dienst, hoewel nog onder het Departement van Oorlog geplaatst, op eigen initiatief opgehouden een zuiver militaire inrichting te zijn. Hier dus geen spoor van het exklusivisme, in militaire kringen somtijds aan te treffen. Dat het plan tot deze centralisatie, in 1892 gevormd door de Minister van Koloniën, van Dehe.m. maar in Indië aanvankelik slecht ontvangen, thans tot uitvoering is gekomen, is zeker voor een niet gering deel te danken aan de tegenwoordige Chef van de Topographische Dienst, Kolonel Exthovex.

Mos;e dan nu aan dit voor de kennis des lands zo gewichtig staatsbedrijf niet langer onthouden worden wat het zo dringend behoeft. Het laatste jaarverslag klaagt terecht over het gebrek aan geografies en kartografies ontwikkeld personeel, dat in staat is op juiste wijze het kaarten materiaal te generaliseren voor de vervaardiging van overzichtskaarten, die de geografie evenzeer noodig heeft als de praktijk. Door te kort aan opnemers ondervindt de kaartering, door gebrek aan materiaal de druk der kaarten vertraging.

Er is te Batavia een andere staatsinstelling, voor de geografie mede van hoge betekenis, die beter is uitgerust dan het „kaartenkantoor", zooals de inlanders zeggen; dat is het „windkantoor", het Meteorologisch en Magnetisch Observatorium. Door zij 11 werkzaamlieid is