is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

word, de onwetlickheyt van der Johanniters versoeck ende de nieticheyt van haere beschuldinge, tegen de leeraren van de Gereformeerde Religie.

Gunstige leser, alsoo de advocaten der Johanniters niet teghen het E. Quartier ofte de stadt van Nymmegen alleyn, maer teghen alle de provinciën ende plaetsen deser Vereenighden Nederlanden in weleke oeyt eenighe conventen onder haere Orden hebben gestaen, haere aenspraeck doen, ende tot dien eynde een boeck onder den naam van Bethonica hebben laten drucken, om hetselve, ghelijck sy airede op laestledenen Land-dach deser Provincie gedaen hebben, omme te deelen ende voorts in vele handen te laeten komen, so en sal niemant vrembd vinden, dat der tegen tot reddinge van de waerheyt ende ontschuldinge van die tot onrecht van haer luyden beschuldinghde, dese remonstrantie oock worde gemeyn gemaeckt. Leest ende oordeelt, z. pl. 1643, 4°.

Deze met groote kennis van zaken gestelde remonstrantie wordt aangetroffen in een bundel kleine geschriften van Smetius (in mijn bezit) door diens zoon verzameld, weshalve mag aangenomen worden dat zij het werk van J. Smetius Sr. is.

[Goris, L.] Anacrisis ofte ondersoeck van seeckere sententie by den Hove Provinciaal van Gelderlandt, ende pretense geadjungeerde heeren tegen die stadt Nymegen tot merckelycke nadeel van des selves hebbende privilegien

ende gerechtigheyden uytgespr. op den 19 Dec. 1646.

Doen stellen by burgermeisteren, schepenen ende raadt der voorsz. stadt. Nieum. 1647, 4°. 88 blz.

Antidotum curiae Gelriae contra venenosam Anacrisin civi-

tatis Noviomagensis (1647) z. j. of pl. 4°.

Anaclisis ofte weerschyn van de cracht der sententie by den Hove, mitsgaders de heeren denselven gheadjungeert uyt de Landtschap des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen, op het Intendit, bewijs, schijn ende bescheyt over-ghegeven door ende van wegens de volmachtiger van de heere Walraven Scheiffart van Merode, St. Jans Ordens ridder, commandeur ende receptor generael van des Ordens goederen in Nederlandt, impetrant. Tegens de heeren van de magistraet der stadt Nymegen,