is toegevoegd aan je favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordonnantie der stadt Nymegen over het protocollieren ende aentekenen van alle gerealisierde lasten op huysen, hooven ende erven, in de stadt en schependom van Nymegen gelegen. Nym. 1655. 8 bl. Goth. letter.

Belooninge van alle gerichtelijke acten, soo in als buyten processen den richter, borghermeester, schepenen ende raedt, sampt derselver secretarien ende gericht schryver, binnen Nymegen competerend ende in 't toe-kommende te betalen, z. j. en pl. 4°.

Ordonnantie beroerende de belooninge en 't salaris, van richter, borgermeesteren, schepenen ende raedt, sampt der selver secretarien ende gericht-schrijver, van alle acten, in ende buyten processen, ende tghene daervan is dependerende. Mitsgaders het salaris ende belooninge van advocaten, procureurs, roeydragers, boden ende andere raedts ende gerichtsdieners, by borgermeesteren, schepenen ende raedt der stadt Nymegen gearresteert op den 3 Martij, anno 1659. Nym. z. j. 30 blz.

Hetzelfde. Gearresteert op den 20. December. 1748. Nym. 1750. 4°. 24 blz.

Publicatie. Alsoo borgermeesteren, schepenen ende raadt deser stadt met groote bevreemdinge, enz. (Tegen het vervalschen van het meel met erwten- en boonenmeel door de bakkers gepleegd). 18 Febr. 1663, een vel folio, goth. lett.

Ordonnantie by borgermeesteren, schepenen ende raadt der stadt Nymegen gearresteert: om daer mede soo veel mogelijck is in den haeren affte weeren de contagieuse sieckte der pestilentie, waer mede verscheyde notable omliggende steden ende plaetsen door Godes almachtige handt besocht zijn. Nym. 1604. 4°. 8 blz. goth. letters.

Ordonnantie der stadt Nymegen op het Vleys-huys, mitsgaders het slachten van beesten ende het vercoopen van allerhande vleysch, metten aencleven van dien. (26 Sept. 1664). Nym. 1664, 16 blz.

Dezelfde. (April 1714). Nym. 1714. 4°. 12 blz.

Goth. lett.

Instructie by borgermrn, schepenen ende raadt der stad Nymegen geformeert ende gearresteert voor Derrick van Cronenborch, onderscholtus der selver stadt, waer nae