is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vogelsanir (A.), Bedenkingen op dc door den graaf van Rechteren gegeven beschouwingen over eene vereenvoudigde Huishouding van Staat, enz. Dordrecht 1813. 8°.

VolkS-tellillire in dc Nederlandsche Republiek. Uïtgeg. op last der commissie tot het ontwerpen van een plau van constitutie voor het volk van Ned. Den Haag 1796. 8°.

Volkszaehlung - Die - amlDe*. 1890 im Deutschen Reich. Tabellen mit Erlaut. und graph. Darstellungen. Berlin 1894. 4 . SlatistiW «les Deutschen Reiclis. N. 1'". Bd. 68.

Vollmar (Geoug v.), Ueber Staatssocialisinus. Nürnberg 1892. 8°'

Volllinen leguin parvum quod vocant, in quo haec ïnsunt: Tres posteriores libri Codicis D. Justiniani, Authenticae seu novellae constitutiones, cura ind., Feudorum libri duo cum ind., Constitutiones Friderici ii. imper. etc. Cum cominent. Accüesii al. Aureliae 162ü. t . Corpus iuris civilis lustin., V.

Vonnis - Een taalkundig - over testamenten-stijl der Rechtbank (Eerste Kamer) te Amsterdam. Amsterdam 18bJ. » .

Voorda (Jac.), Electorum liber singularis, quo difficiliora quaedam iuris Rumani loca explicantur, emendantur^ viudicantur. Acc. eiusd. o rationes duae. Traiecti ad Rhen. 1749. 8°.

Voorda (Jac.). Interpretationum et emendationum iuris Romani libri III Acc. eiusd. Oratio pro decretalibus Poiitificum Romanorum epistolis. Êd. alt. Traiecti ad Rhen. 1768. 8°.

Voorst (W. H. van), De herziening der Grondwet. Haarlem 1831. 8 . Voorstel-Kenclieilius — Het —. Arnhem 1866. 8°.

Yoreiitwiirf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch nach den Beschlüssen der Expertenkommission. Avant-projet de code peual suisse,

etc. 8°. ... u .v

Savnrol. ausserdcutscher Strafgesetzbucner, IX.

Voreiltwnrf zu einem Strafgesetzbuch für das kais. japanische Reich. Uebers. von Assataho Okada. Berlin 1899. 8 .

Saminl. ausserdeutscher Strafgesetzbücher, XIV.

Vorm (Hobiüs van dek), Verhandeling van bet Hollands, Zeelands

eude West-Frieslands verstert'-regt; in de grond verklaard. Verm. met de versterf-regten van Utregt, Gelderland, enz. b° dr. Amsterdam 1745. 8°,

Vorstman (R ), De verbannen regent van Labakkang c. s. Leiden 1892. 8 .

Vos (M ub), Het kadaster en de boekhouding op de hypotheken. De tegenwoordige inrichting voorafgegaan door die in vroegere tijdvakken. Met kaarten. Groningen 1902. 8 .

Vox criticus, Evenredige vertegenwoordiging in verband met dc resultaten en <L zedelikheid onzer polietiek. Een nieuw en eenvond.g stelsel. Groningen 1900. 8°.