is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. Beoordeeling der verklaringen.

Roods bij een vluchtige kennismaking mot de voorgedragen theorieën moet liet opvallen, dat zij nogal uiteenloopen. Daarom behoeven de gegeven verklaringen evenwel nog niet met elkaar in strijd te zijn. Zoo zegt Tylor, dat de zijne nog niet is ,,the complete theory ol fasting as a religious rite , zoodat hij ruimte laat voor andere gevoelens. De groep gegevens, waarop hij zijn verklaring heeft gegrond, laat volgens Tylor evenwel geen anderen uitleg toe dan dien door hem gegeven; m. a. w. deze geleerde heeft slechts een bepaalde kategorie van gegevens in oogenschouw genomen. en in de daar bedoelde gevallen is het vasten voor hem een middel om met het bovennatuurlijke in verbinding te treden. Het behoeft dan ook geen betoog, dat dit oordeel niet toepasselijk is b.v. op het vasten, dat na een sterfgeval in zwang was. Doch evenmin als die van Tylor zijn de overige verklaringen, elk afzonderlijk genomen, in staat het verschijnsel vasten in alle opzichten voldoende te verklaren. Om dit aan te toonen zullen we de theorieën achtereenvolgens bespreken.

Wij beginnen met op te merken, dat de genoemde geleerden antwoorden geven niet op één en dezelfde vraag, maar op twee vragen. Deze zijn:

le. waarom vast men, welke is de reden van het vasten; nader bepaald : welke is de vermoedelijk oorspronkelijke reden ;

2e. vanwaar het vasten; hoe is men tot den ritus gekomen; welke is de oorsprong van het vasten.

Op beide vragen antwoordt met betrekking tot een bepaalde groep gegevens alleen Tylor. Als reden voor het vasten in de door hem behandelde gevallen geeft hij op: het streven om in extase, in visioen, met een bepaalde godheid, beschermgeest of met het bovennatuurlijke in het algemeen

i