is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekent eenvoudig: streng verboden. ,,It marked tlie awe o! man in the presence of what lie conceived to be the supernatural."1) Het onmiddellijk besef dus. dat de spijs taboe d. i. verboden was, dit is de primitieve grond voor het vasten.

Nu daargelaten, of men met deze weinig verderbrengende verklaring op zich zelf tevreden kan zijn, — het woord taboe, dat hier de vasten gewoonte moet ophelderen, is slechts in gebruik bij de Polynesiërs. Is de gedachte, die er in ligt, ook elders bekend, dan toch zeker zóó, dat n*en zich de aanwezigheid van bedoeld „supernatural" voorstelde als die

van een bepaalden geest.

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat Jevons met zijn uiteenzetting en verklaring zich slechts heeft bezig gehouden met de redenen van vasten; de oorsprong van het vasten is door hem niet aangeroerd. Belangrijk evenwel is, wat hij opgemerkt heeft ten aanzien van de begrippen taboe, onrein en heilig. Dit in verband niet het vasten, werpt een helder licht op den onderlingen samenhang van het vastengebruik in op het oog zeer uiteenloopende gegevens.

5. Over de verklaring van E. B. Tylor is reeds iets gezegd aan het begin van deze paragraaf. Wij besloten, dat de uitleg van den oorsprong van een bepaald soort vasten, dat door hem is behandeld, moet worden afgewezen. Wat de reden van bedoelde kategorie vasten aangaat, deze kan met Tylor gezocht worden in het streven 0111 inet het bovennatuurlijke in verbinding te treden. Maar daar niet het geheele verschijnsel vasten werd besproken, kon ook niet geoordeeld worden over het verband van het vasten in den door Tylor behandelden vorm en b.v. het doodenvasten.

fi. Ten slotte een enkel woord over het gevoelen van W. Robertson Smith.

i» F. B Jevons, Introduction, p. K13.