is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mexicanen voorafgaat aan de viering der godsdienstige feesten. dat in acht genomen wordt als boetedoening voor een gepleegde zondige daad. De beteekenis van den ritus is ook hier afhankelijk van het godsdienstig ontwikkelingsstandpunt. Hoewel de godsdiensten dezer volkeren nog behooren tot de natuurgodsdiensten, zijn zij toch beide ,.de grenzen eener hoogere ontwikkelingsperiode genaderd". x). Dit blijkt uit de vereering van bepaalde goden, het aanwezig zijn van geordende priesters, van monnikorden, e. d. Terwijl dus het vasten. dat bij deze volken voorafgaat aan de viering van godsdienstige feesten en vooral door de priesters wordt in acht genomen, kan ondergebracht worden bij die onthouding, welke den mensch voorbereidt tot de gemeenschap met het bovennatuurlijke, onthouden wij ons van nadere bepaling, omdat in dit geval de handeling wel eens niet anders kon beteekenen dan verootmoediging voor de godheid.

Wij willen deze Inleiding eindigen met een korte samenvatting van het gewonnen resultaat. Uit de achtereenvolgens te noemen vormen, waarin liet vasten voorkomt, kan dan tevens opgemaakt worden, hoe wij ons het verloop van de ontwikkeling van het vastengebruik denken.

In overeenstemming met de stelling, dat het vasten zich gelijkmatig ontwikkelt met de godsdienst, hebben wij den oorsprong van liet vasten te zoeken in het Animisme.

,l»o U® • oyfüprynkolijke gedaante der vrijwillige onthouding is een gedwongen honger lijden, nutuuvlijk gevolg van het doodenoffer in zijn etreagsten en daarom ooreprogelijken vorm. .1

Het doodenoffer wordt uitgesteld: de bezittingen wonlen niet terstond vernietigd ot - veriafenvóór het doodenoffer

') C. P. Tiele, Inl. tot de Godsdw. I, blz. 73.