is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.labos, die vroeger door Saul uit de macht van Nalias. den Ammoniet, werden gered, of zij begeven zich naar Bethsean, nemen de lijken af, voeren ze mede naar Jabes, verbranden ze daar. begraven het gebeente onder den tamarisk te Jabes, en vasten 7 dagen; vg. 1 Kron. 10 : 12.

Uit de bloote mededeeling van deze hunne handelwijze is het ondoenlijk af te leiden, waarom zij vastten. Wel is de aanleiding bekend: deze is de dood van Saul en zijne zonen. Tegenover dezen man bezielde de inwoners van Jabes een gevoel van dankbaarheid voor de eens geboden hulp. Dat zij smart gevoelden over het weinig eervolle einde van hun redder en vriend, is niet meer dan natuurlijk, en kan tevens opgemaakt worden uit de daad van piëteit, tegenover hem volbracht. Is het dus geoorloofd, het vasten op te vatten als een uitdrukking van smart, dan sluit die verklaring hier althans wel. Nu is het zeker een voorkomend verschijnsel, dat iemand, die getroffen wordt door een zwaar verlies, waardoor zijn droefheid uitermate groot is, op dat oogenblik onverschillig wordt voor spijs en drank. Iets dergelijks is het, wanneer de een of andere hartstocht iemand geheel in beslag neemt. Achab, wrevelig en vergramd over den onwil van Naboth om hem zijn wijngaard af te staan, gaat op zijn bed liggen en eet niet, 1 Kon. 21 : 4. 5. De droeve stemming, die Hanna belieerscht, belet haar iets te gebruiken, 1 Sam. 1 : 9. Eerst wanneer zij reden heeft door de woorden van Eli blijde te zijn, gaat zij heen om met haar man te eten, vs 18. Is liet bij Achab de ergernis, de gramschap, die hem den lust tot gebruik beneemt, heeft Hanna door de overmatig droeve stemming geen lust tot eten, ook in 1 Sam. 31 : 13 zou smart over het geleden verlies de oorzaak van de onthouding kunnen zijn. ') Toch moet met grond betwijfeld wor-

1) Wanneer het vasten niet anders ware dan wat hier bedoeld wordt, zou het geen vasten mogen heeten. 1 Kon. 21 : 4, 5 en 1 Sam 1 : 9