is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal men Judiths aanhoudend vasten wellicht niet zoo moeten verstaan, dat zij ïederen dag het nuttigen van voedsel uitstelde tot na zonsondergang, zooals de oude regel voor een \ astdag was, maar in dien zin, dat zij voortdurend en stelselmatig aan de behoeften van lmar lichaam te kort deed door op de gewone dagen der week zelden en weinig te eten.

Er is echter ook belangrijk onderscheid van beteekenis der vasten van Psalmist en Judith. Beiden trachten naar den hoogsten trap van vroomheid. In dienst van dat streven staat het vasten. Maar terwijl onthouding, en in ruimeren zin wereldverzaking, den Psalmisten sleclits middel is om eigen leven te heiligen en op die wijze Jahwes gunst na te jagen, stelt Judith zich veelvuldig vasten ten doel. De Psalmisten streven naar innerlijke vroomheid en naar een leven overeenkomstig de eisclien van barmhartigheid en gerechtigheid, hun vasten dient tot versterking van het geloof en van de trouw aan Jahwe en zijne geboden. Judith daarentegen is vóór alles nauwgezet in de betrachting van de voorschriften der Wet; haar vasten is een verdienstelijk werk. De Psalmisten gelooven stellig, dat hunne aanhankelijkheid aan Jahwe zal beloond worden met uiterlijke zegeningen. De werkelijkheid is evenwel lijnrecht in strijd met hun geloof. In <le wereld gaat het de goddeloozen goed en de vromen slecht. De vrome Psalmist, als hij dit opmerkt, kent geen andere oplossing dan deze: de goddeloozen zal het eindelijk slecht vergaan, en de vromen zullen Jahwes gunstbewijzen ontvangen, indien zij zich nauwer aansluiten aan hun god. Maar hoezeer zij vasten en zich vastklemmen aan Jahwe en zijne geboden, de gunstbewijzen blijven uit en de voorspoed der goddeloozen neemt geen einde. En daarom: hoe meer de vrome vast, des te onverklaarbaarder is hein eigen lot. des te krachtiger wordt de twijfel, des te grooter de worsteling om het geloof. In Judith s vroomheid evenwel is voor niets van dat alles plaats. De Wet bevat alles wat haar

13