is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK. Vastentijden.

De tijden, waarop door de Hebreen werd gevast, zijn verschillende. Die verscheidenheid valt voornamelijk in de latere Joodsclie periode. De vasten laten zich soortelijk onderscheiden in vastendagen, d. i. vastdagen. die op vastgestelde tijden van 't jaar worden gehouden, en zoodanige, die aan geen bepaalden datum gebonden, naar aanleiding van toevallige gebeurtenissen op willekeurigen tijd plaats vinden.

De vastendagen zijn dagen van algenieene verootmoediging; zij gaan de gemeenschap aan. Zij zijn deels gebonden aan bepaalde datums. Tot deze groep behooren vooreerst de vijf officieele vastendagen van den Joodschen kalender: de 10de Tisehri, de Groote Verzoendag; de 3de Tischri, gedenkdag van den moord van Gedalja; de 10de Tebeth, de 17de Tammuz en de Ode Ab, deze drie rouw- of vastendagen werden gehouden in herinnering aan den ondergang van stad en tempel in 586 v. Chr. Tot dezelfde Uategorie moet voorts gerekend worden de zoogenaamde Estervasten, zoowel als het vasten, dat voorafgaat aan Pésach.

Zijn de genoemde vastendagen alle gebonden aan bepaalde datums van den Joodschen kalender, dit is in mindere mate het geval met het in het latere Jodendom veelvuldig voorkomende vasten op den 2den en 5den dag der week. In de eerste plaats wordt van den 2den tot den 5den dag der week gevast door de vertegenwoordiging der Joodsche gemeente, de zgn. layo 'C'iS. Op Maandag en Donderdag valt voorts de regenvasten, in het bizonder gedurende de maanden Mar-