is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiige Rabbijnen zouden geleerd hebben: men moet eiken Maandag en Donderdag vasten wegens de verwoesting van den tempel, liet verbranden der Thora en de ontwijding van den Naam Gods. Dit is misschien ontleend aan de vastentabel uit den tijd der Geonim (7de of 8ste eeuw), die gewoonlijk als aanhangsel achter de Meg. Taanith staat (o. a. in de uitg. van Xeubauer, Anecdota Oxoniensia, Senietic series, vol. 1, part (i). Men leest aldaar in een der laatste verzen : c-121 ':so 'ur'aroi pyno irvc- irriian i-itj -nyi

□»n nam ^yi nsnt?:n rninn S"> rvan pin ^y. Of beide getuigen ontleenen de opmerking aan Soferim 21: 3:(n) pjyno pTO^nn nauwe? ^nn minn naa cc?'n ^n ':sa (w'i) 'O'nni

Volgens Baba Kamma 82a heeft Esra o. a. verordend, dal men op Maandag en Donderdag in de Schrift moest lezen en dat op dezelfde dagen de rechtscolleges zitting moesten houden. Het lezen van de Schrift, dat ook op sabbath plaats had, moest zoo dikwijls geschieden, ,.opdat men geen drie dagen zonder onderricht zou overnachten (x^a b'0' IJ"' toe?

iOirO»" vg. jer. Meg. 1:1; 4 : 1. Al is de verordening niet van Esra afkomstig, dat men geregeld in de synagogen samenkwam om de Schrift te lezen en dat de rechtscolleges zitting hielden beide op den 2den en 5den dag der week schijnt niettemin een feit te zijn. ,,Maandag, Donderdag en sabbathnamiddag leest men [de Thora] in geregelde orde," M. Meg. -'5 : 6. ,.Waar men sabbathmorgen gebleven is, daar begint men des namiddags; waar des middags, vandaar begint men op den 2den; waar op den 2den, daar begint men den 5den dag; waar den ">den, vandaar begint men den volgenden sabbath: R. Jehuda zegt: waar men sabbathmorgen gebleven is, daar begint men den volgenden sabbath," T. Meg. 4 : 10. De Esterrol leest men gaarne op den nD'23 CV d. i. Maandag of Donderdag, M. en T. Meg. 1 : 1—3; vg. M. Meg. 4:1; T. Meg. 1 : 3. ,,0p den 2den en 5den dag houdt de enkeling vasten der gemeenschap; op deze dagen