is toegevoegd aan je favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet succes van den Verzoendag verzekerd kun zijn, dan was de dag geworden een jöm tób, dien hij met zijne vrienden verder moest vieren, omdat hij zonder ongevallen weer uit het heiligdom was teruggekeerd, M. Joma 7 : 4; T. J. Kipp. 4 : 20. De voorzorgsmaatregelen, op zulke dagen in acht te nemen, waren in den regel van negatieven aard, zooals niet werken, niet eten, enz. Maar dit zijn juist de kenmerken van een zgn. verbodsdag, mxj? of' msy. Want hoewel in lateren tijd het woord eenvoudig feest <>f feestvergadering beteekent') (7de dag van Pasclien, Pinksteren, enz.), oorspronkelijk schijnt de uitdrukking synoniem te zijn niet CIS, Joël 1 : 14; 2 : 15: Jes. 1 : 13 (Hhr. t. mïl'1 |1S, LXX vij7Tstxv y.xi xpytxv, vg. comm.). Vg. ook nxy, dat in verband hiermede vermoedelijk beteekent: gewijd, heilig, tahoe, afgezonderd (wegens onreinheid), R. Smith, Rel. of the Sem. I2, p. 456. Daar nu het karakter van zulk een betrekkelijk ongunstigen dag of verbodsdag. bepaaldelijk ten aanzien van het vasten overeenkomt met dat van den 2den en 5den dag der week, zou men kunnen vermoeden dat de Maandag en de Donderdag oorspronkelijk ongeluksdagen waren en dat daarom op die tijden werd gevast. Toch heeft zoodanig vermoeden geen waarde, zoolang er geen oudere gegevens zijn aan te wijzen, die dergelijk karakter waarschijnlijk maken. Welnu, vóór den Rabbijn.schen tijd is daarover niets hoegenaamd bekend. Bovendien weet Schröder (Satzungen, u. s. w. S. 67) te berichten, dat Maandag en Donderdag veeleer pm -n" waren.

In de derde plaats ware het mogelijk, dat men naar de reden van vasten op die dagen niet zoo ver wil zoeken. Wanneer men onderstelt, dat ten tijde van een rechtsgeding meermalen werd gevast, omdat de rechtspraak heilige handeling was (1 Kon. 21 : !>, 12; 1 Sam. 7 : 6?), en men aan-

') H. Oort, Het Israëlietische Pinksterfeest, Theol. T. 38, 1904 blz. 601.