is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. Gamaliël, dat men [liet vasten op zulke dagen] niet moet aftreken, hij gaf tocli toe, dat men de vasten niet ten einde toe moet doorzetten (paSy'a p»W' rrn n*na)", evenals wanneer 9 Ab op Vrijdag valt. Wanneer dus een algemeene vasten reeds is aangevangen op een der bedoelde feestdagen, dan mag men evenals in het geval, dat 9 Ab op een Vrijdag valt, tegen bet einde van den dag een maaltijd, althans iets, gebruiken, T. Taan. 2:7.

De overeenstemming van deze mischna met het getuigenis der Tosefta ten aanzien van de vastenrol bestaat hierin, dat èn Ohanukka èn Purim onder de feesten in de vastenrol staan vermeld; op beide is vasten en rouwbedrijf verboden, c. 23, 31. Op grond van het bovenstaande heeft Maimonides betrekkelijk ongelijk, wanneer hij zegt: ,.Men legt de gemeente geen [algemeene] vasten op noch op sabbatten, noch op feestdagen (c'aiu c«a'3 nS mnacó n1, to'x S' nnyn pnj j'N)," Hilch. Taan. 1 : Ti. Intusschen zullen de oudere Rabbijnen als van zelf sprekend hebben beschouwd, wat Maimonides hier nog eens uitdrukkelijk noteert, dal nl. op een sabbath geen algemeene vasten mogen worden gehouden (natuurlijk met uitzondering van den Verzoendag, die immers een sabbath is). Want zelfs voorden Oden Ab. den belangrijksten nationalen vastendag na den Verzoendag, wordt het verbod iets te gebruiken geheel krachteloos, wanneer hij toevallig valt op een sabbath. Soms wordt de vastendag dan op den lOden Ab gehouden, Taan. 12a. maar op den sabbath mag en moet men vrij eten en drinken, T. Taan. 4 : 13 vg. de baraitha Taan. 29b.

$ 9. Vastdagen in het algemeen, b. Private vasten.

Wat aangaat private onthouding, dat bij gelegenheid daarvan noch [met opzet] de synagogen bezocht, noch de 24 beracha's gebeden, noch door de priesters de handen tot het zegenen van het volk worden opgeheven (T. Taan. 2 : 4),