is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

zin (le brug. waarover men historisch gesproken van het Jodendom tot het Christendom komt. Terwijl het schriftgeleerde Jodendom vóór dien overgang is blijven staan en zich verhard heeft in den waan, dat ijverige Wetsbetrachting de hoogste verheerlijking Gods en liet beste middel ter bevrediging van s menschen godsdienstige behoeften is, werd die overgang zonder moeite volbracht door de zgn. profetische richting in het Jodendom, welker diepere opvatting van de godsdienst geen bevrediging meer kon doen vinden in Wetsbetrachting. In de Apocalyptiek, als de voortzetting van de profetische richting, ligt de overgang tot het Christendom.

Op gelijke wijze vindt men hier de vooruitgang in beteekenis van het vasten. Bij de Apocalyptici is het vasten zonder uitzondering een middel ter bewerking van extatische toestanden. De onder deze bepaling vallende gegevens zijn o. a. Dan. !> : 3: 10 : 2v.; IV Esra 5 : 13; 6 : 31; Apoc. Baruch 12 : 5; 13 : lv.; 20 : 5, G enz. Terwijl in het voorafgaande Jodendom het vasten wordt ondernomen ter bereiking van eindige doeleinden, en in het Christendom een oneindigen inhoud, versterking van het geestelijk leven, ten doel heeft, is het kenmerk van de vasten der Apocalyptici, dat liet extase als gevolg heeft.

Wanneer wij de geschiedenis van den ritus opvatten als ontwikkeling van de bedoeling, waarmede wordt gevast, dan zal men bij waardeering der onderscheiden beweegredenen tot vasten, de bedoeling om in extase zich bovennatuurlijke kennis eigen te maken als vooruitgang in beteekenis van den ritus moeten aanmerken. Is uit den tijd vóór + 165 v. Chr. geen vasten bekend, waarmede met bewustheid wordt gestreefd naar verheldering van den <;eest (nog minder naar versterking van geestelijk leven), — daar de onthouding toenmaals slechts tot bevestiging van uiterlijk welzijn werd betracht, gaat de strekking van het vasten der Apocalyptici boven die van de historisch onmiddellijk voorafgaande vasten uit, hoewel zij