is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder solemniteit, met maandelijksclie, wekelijksche, dagelijksclie diensten werden bij de paters besteld, zoodat het soms bezwaarlijk ging om aan al die verplichtingen te voldoen. Men bad dan ook dagelijks zes en meer vaste missen. Somtijds waren die missen op vaste uren aan zekere altaren bepaald; zoo beschreven o. a. Henricus Hermansz Roening van Deventher en Catharina van den Staeke, echtelieden, in 1511, dat rdie Prior ende andere conventualen desselven convents hier voir solen doen celebreren ten eioigen daigen een Misse op des Heijligen Sacraments Altair in der capelle aldair, allijt des Sonnendaigs des moirgens omtrent acht uren, als die scolieren ende clercken uter scolen gaen, die priester alsdan gereel te sijn ende die Misse te beginnen, ende bi den scolieren te hoeren, ende sal hegten Missa clerieorum."

Waren aan deze missen vigilies — soms ook een preek — verbonden, dan drukte de last op de kloosterlingen nog zwaarder. \ ei schillende vrome erflaters droegen daarom zorg, wat extra voor de paters te bedingen; een pictantie in wijn of visch. Aldus Vrouwe Elisabeth van Kleef en Mark in 1431: .ordinatum est qnod, ut dicti fratres co magis laetentur et proniores sint ad faciendam memoriam praedictam, dictie quatuor vicibus ipsi venient ad refectorium et ibidem, de dictis pactionibus dicto conventui datis, reficiantur et pytanciam inde recipiant competentem. — De weduwe Gerlaca Vlijmmincx bepaalde dat voor haar jaargetijde, dat uit een mis met vigilie van negen lessen bestond, de celebrant zou ontvangen: twee stuivers; de diaken, subdiaken en aanwezige paters één stuiver, de fratres clerici een lialven stuiver.

Aandacht verdient het, dat verschillende studiebeurzen ten bate des kloosters werden gesticht, om jeugdige kloosterlingen te laten studeeren aan de universiteit te Leuven en te Keulen, aldus in 1500, 1563, 1011 en 1625. Vooral in de dagen van onrust en beroering was het noodzakelijk de wetenschappelijke opleiding der nieuwe leden elders te verzekeren. De milddadigheid der burgerij openbaarde zich jegens den