is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ac aliorum onerura quae conventus eadem die acceptavit. Utramque tam donationis quam aeceptationis litteras subjicimus:

»Ick Elsbeen van Dalem, Vrouwe van Venloon. doe cont allen luden, dat ick in die eere Gods, en synre lieve Moeder Marien, ende alre Hemelscher Heyligen. voer minen lieven Heren ende Man, Pauwels van Haestrecht, wilen Heer van Venloon, dien God genadich sy, voer mi selven, ende voer ons beyder kinder, levende ofte doyt, gemaect hebbe tot onser zielen salicheden, een ewelicke erflike memorie ende jaerstonde ter Prediker Brueder, te Sertogenbosch, in sulcker formen ende manieren als begrepen staet in eenen brielY, die mij die Prior ende dat gemeyn convent voerschreve dair af gegeven hebben, ende hiertoe heb ick bewyst ende gegeven, bewise ende geve, met desen tegenwordighen brieve, een stuc moiré van twalfve Brabansche Buenre, gelegen in Loenre Moir, daer af te weten is, dat ic daer ligghende hebbe een stuc moirs van vvftich roeden breit wtten Oysten ten Westen gemeten. Ende dat stuc moirs strecket metten Noirteinde aen dat Ryoil, dat gaet van den Ouden Spranssche Meerdyke toet den grondelose Meerken waert, Ende metten Zuyteynde aen die Heerstraet, die men trect van Venloon tot Dongen waert.

Van desen vyftich roeden moirs voirschr. sal ic (XII) behouden alle dat beloept te blieven aen die nortzyde van de gemeiner vairt, soe die van den Oysten Westwart daer comen sal nadat daer af beloept Vort sal ic behouden aen de suytzyde vander vairt voirschr. doir die hele breite van vijftich roeden voirschr. viventseventich brabansche lanc, hier af sullen bliven liggen op die Oystsyde twe brabansche roeden breit, ende lanc vierhondert ende viventseventich derselver roeden voorschr. van de vairt voirschr. aen te meten, ende zuytwart op streckende daer men uutmaecken sal aen de Oystsyde een vairt, ende aen die Westside enen VVech, dit voirschr. moir doir ende over te bruken ende