is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lek Johan. Greve te Megen ende Heer van Myerle. Ridder, mereke ende des seker ben. dat alle menschen sterflelick syn, ende die ure der dood onseker is, ende om in diese uren van allen tytlycken dingen ontlast ende in mynre harte leger te syn ende alsoe te bat gracie ende genade te vynden bi onsen lieven Heeren God Almachtich, overmids synre Untfermherticheyt ende der bitteren passien ons Liefs Heeren Jesu Ghristi, ende overmids de verdiensten onser Lieve Vrouwen de Magtiet Marie, sinder Lieve Moeder, endeallen Heiligen, soe wil ick ter eren Gods ende mynre sielen salicheyt ende ter meerder vreden ende (roesten mijnre enckelingen ende erfgenamen ende vrinden, die nae my in der tyt bliven sullen, myn testament ende utersten wille maken ende verclaren in der manieren hiernae bescreven, van allen den gueden, gereden, haelliken, ende erfïïyc, beruerlic ende onberueilic, ende oick van myneu Heerlycheiden, ende van allen anderen gueden, die ick nu hebbe, oft in der toeeomender tyt, ende bisunder in die uure van mynre doot, hebben of 'besitten sal, hoedanich sy syn: te weten vry chynse, of leengueden van mynen genadigen Heeren ende Overmogenden Prynce. Philips, bider genaden Gods, Hertoge van Borgondien ende van Brabant, etc. my daer toe geoerloeft ende macht mit synen uuthangenden besegelden brieve gegeven heeft ; dwelcke myn testament, utersten wille, in allen manieren, dat men van den rechten, geestlyken of werlyken. leenrechten, lantrechten oft gevvoenten beste dogen mach, ende voerganck ende execucie hebben mach. In den yersten bevele ick myn arme siele der Ontfermherticheid Gods, ende der crachten ons liefs Heeren, ende Passien derselven ons Heeren Jesu Ghristi, ende der verdiensten onser Lieve Vrouwen Marie, synre Lieve Moeder, ende allen Heiligen, ende bidde hem gunichliken, dat sy voer my sondige mensche altyt, ende sonderlinge als ick 't meest te doen sal hebben, willen bidden ende gracie ende ontférmherticheit verwerven. Item ick be-