is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oir wat hulpe daer toe, en 't eenre spynde den armen eens te doen en alle dit nae discretien, en ordineren mijnre executoeren, hieronder genoempt. Item indien ende het van geenen node en werde eenige tapisserie oft clederen te vercoepen met wapenen myns mans zaliger gedachten, will ende begeer ick, dat men die laet volgen ende uytreicken den convent van den Predikaren voirscr. Item in gevalle ende myn wittige scult haer voirder ende breder strecten, dan myn goet uytbrengen mach, sullen dat vervullen die Predikaren metten penningen van mynen Heer van Ysselsteyn coemende, ende met desen gespecificeerden lasten sullen sy lossen ende vry syn van alle andere Impeticiën ende moyenisse. Item besette ende maeke der kercken van Myerle twelfl' Peters, die men beleggen sall op guede onderpanden, daer voer sal men doen jaerlicx myn jaergetyde met vigilie ende Missen, welcke rente men sall deelen in dryen gelycke deelen; te weten den pastoer, oft syn vicaris, een derdeel d'ander derdeel den kerckmeesters tot behoelï der kercken voer 't gelucht; ende derde derdel den priesteren, die Missen doen; gereserveert daerinne den coster syn quoet; ende in gevalle die Missen nyet gedaen worden, men het derde gedeel in eenre spynde den armen bekere, gereseveert nochtans den coster syn portie. Item ick wille ende begere, dat men Willem van Enckevoirt, Willem Tyssen, die erffgenamen Willems Oems, erffgenamen Jacops van Grolle ende alle andere, die borche moegen syn vuer dyeselve borgen aen Heeren Jacoppen Maes, canoniek der kercken Sint-Jans, binnen der stadt van den Bossche, doen hij leefde, vuer een somme van vier hondert Rynsgulden, daer men jaerlyck twee ende dartich Rynsgulden pachte voir geldende is, ten losse staen, waervan Lambertus Millinck die helft, metgaders de halve pacht sculdich is, losse, quyte ende vrye, alsoe dat ter causen van huer borchtochte hen egeen commer en coeme; ende dits myn testament ende mynen utersten wille".