is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

obtinet enim Magistratus mandatum a Maria, Gubernatrice Belgii, 23 Decembris 1554. quo clerus Magistratui parere in hocce negotio jubebatur. Copiam hujus edicti subjicimus:

Marie byder gratiën Goidts coninginne douagière van Hongryen, van Bohemen etc, Regente.

Lieve Besundere. Alsoe die vander Stadt van Tsertogenbossche. om te gevuechelyker op te brengen hun quote ende porcie inde somme van 370 Garolusguldens, resterende van de seshondert dusent gelycke guldenen, die den Keyser, onsen Meere ende Brueder, geaccordeert syn geweest by den schougelde opgebuert ende gelicht te wordene, 't samenlyc geraempt ende geadviseert deselve te vindene by middele van enige impositien op huere immeuble ende onruerlycke gueden, sonder daer inne eenige vrie persoonen, geestelyc oft weerlyc. te exempterene ; ende, want wy denselven geconsenteert hebben, huere voirsc. porcie by sulcken middele te moegen vynden ende recouvreren. als henlieden goetduncken soude, ende niet min verstaen, dat gylieden uwe temporelle ende patrimoniale goeden soudt willen eximeren van de voirscr. impositien, soe versoecken wy u seer ernstelycken ende niet min van weegen synder Majesteyt bevelen, dat gy metten selven contribueert in de voirscr. impositien, soe verre nochtans, alst aengaet uwe patrimoniale ende temporelle gueden, die ghy binnen der voirscr. Stadt ende Vryheyt van diere staende oft liggende hebt, sonder enige swaricheyt oft wederseggen, ten eynde dat wy niet geoorsaeckt en worden, t'uwen laste, anderssins, daerinne te voersiene, t'welck wy liever verhuet saegen. Lieve Besundere, onse Heere Godt sv met U. Gescreven te Bruessele den '23ten dach van December 1554."

Percepto hoe Gubernatricis mandato, congregati in hoe conventu Religiosorum Buscoducensium superiores resolvunt, parendum impositioni decimi denarii super bona non amortisata, de amortisatis vero nil contribuendum. Hanc suam resolutionem Magistratui communicantes, petunt instructi-