is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ende bloetgewanten, soo eenige van dien bequaem synde, comen in t selve convent religieus te wordden ende anders geen middelen en hebben van haer ouders om te studeeren. Ten vierden, oft gebeurden, datter eenige van ons beyder Maegschap, (CLVI) bequaem ende geleert ende deuchsaem synde, begeerde het religieus leven van S. Dominicus, binnen 't Sertogenbosch, aen te nemen, ende nyet en hadde middelen om die costen te doen, soo sal 't convent voirs. de selve cleeden ende professien, soo sy bequaem syn ende anders nyet; ende gebruycke dese renthe soo lange tot die costen der selviger, onttreckende soo lange die den studeerende religieusen. Item ten vyfden, oft dese renthe gelost wordden, soo sal 't convent deselve twee dusent guldens beleggen totten selven eynde, op verbeurte der selviger. ende van den gasthuys tot behoefr der armen gebeurt te wordden. ende beleet tot een jaerlyckse rente voir denselven armen. Voirts verclaere ick in alle myn surplus, daer ick macht in hebbe, myn Huysvrouw Mechtilt vuirgenoemt. te weesen myn eenige erfgenaem. gelyck ick by deese de selve verclaere. institueere ende nomineere myn erflgenaem, ende nae haar atlijvicheyt, haere naeste vrienden oft bloetgewante. Dit verclaere ick, testator, te weesen myn testament, uttersten wille, vuegende dat by ons voirgeDoemt testament, als codicille: ende tot een teecken der waerheyd, heb ick 't selve onderteeckent. Actum est ut supra. Jan Wouters van Dommelen".

16i>6, die 16 Februarii indutus habitu Ordinis :

Fr. Joannes Budolphi, Buscoducensis, conversus.

19 Aprilis in conventu Antverpiensi pro nostro conventu recipitur ad habitum Fr. Lambertus Boudewyns Antverpiensis.

II Augusti eligitur in Priorem hujus conventus R. P. Joannes Boudanus — Prior vigesimus octavus.

30 Octobris concivium suorum summo applausu solemni ritu possessionem ecclesiae Cathedralis adiit lllust. D. F