is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeynen susteren ende des anderen dages met eenre sielemisse van den Pryester ende van den susteren voirsc. eenen seven Psalme. Voirt so sall die Pryester voirgb. so wanneer dat Wy, Heer Aernt van Heerier ende Yrou Alitvan Heerler voirgh. off enich van ons beiden van eertryck gesclieiden syn, voer ons doen Keyser Heynricse Missen mit allen bueren toebehoren, ende daerna een dertichste te doen gelyck als dat gewenliker is. Noch so begheren Wy, Heer Aernt van Heerier ende Yrou Alit van Heerier voirgb. dat die voirgh. Pryester ende susteren alle jaer onser beider memoriën ende jairghetyden na onsen leven begaen sullen op alsuleke dagben ende tyden als wy van eertryck gescheiden syn, des avonts mit eenre vigiliën van den gemeynen susteren ende des anderen daghes vandon Pryester voirgh. een sielmisse ende van den gemenen susteren voirgh. eenen seven Psalme ende dan onsen grave te belichten ende te visiteeren mit tweeën Psalmen, geheiten: Miserere mei Deus en De Profundis etc. gelyck voirscr. staet ende als dat geweenliken is van der Oorden voirscr.; voirt soo beglieer ick. Heer Aernt van Heerler voirgh. dat die Pryester ende susteren voirgh. dat sy willen begaen myns Hoeren Vaders, Heer Aernts van Heeriers jairgetyde des eersten daghes 11a Sente Geertruydendagli. ende Yrou Margriete van Heerler myn lieve Yrou moeder haer jairgetyde des eersten daghes na Sente Jacopsdach. Desgelvcks soo beglieer ick, Vrou Alit van Heerler voirgh. dat die pryester en susteren voirscr. willen begaen Ghysbrecht Pyecx myns lieve Vaders jairgetyde des anderen daghes na Sente .Tansdach Docollacio ende voir Joncfrou Yda myn lieve Moeder luxer jaergetyde den derden daghes na dos Heilighen Gruys Invencio, na derselver ordonnanciën voirgh. gelyck voirscr. staet van Onser beider jairgetyden: ende waer dat sake dat die voirscr. susteren in enige van der voirgli. punten ende voonvaerden gebreckelyck vyelen ende also niet en deden gelyck voirscr. staet, soo souden wy oft' onse erven ende nacomelingen dan dat voirscr. huys ende bofstat ende alle tymeringhe, die daor dan ter tijt op staet. aenvangen gelyck onse