is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ghedenkenisse der liever zielen heren Jans van Wyck, ridders ende vrouwe Agnese sijns wijfs, die dochter was here' Willems van Ryswyc, ridders, Willems van Wyck, heren Janssoen, ridders, voers.; jonckfrouwe Lysbetten, die Henrycs van Heeswyc dochter was ende joncfrouwe Lysbetten, die dochter was Willems Koes, heren Gysberts" Koes soen, ridders van Nederinen, die beide Willems wive van Wyck' waren. Item dese memorie en ghedenckenisse van den lieven zielen voers. sal men ewelike houden des vridaclis voer meydaghe ende al te samen oft een memorie ware. Ende in aldusdanigher manieren als hierna gescreven staet. Item soe sullen die keremeysters ende die heilighe geestmeysters mechtich wesen te manen die crone voers. na inhout der scepenrebrieven, die daerafsijn. Ende die voers. crone sullen si opten dach der memorien voers. gheven ende deilen. Ende ten pein of hi verboirt worde na inhoud ende geloeften derscepenre brieven ghelijchiernaeghescreven staet.

Item so sal die persoen tot Wyc of een in sijn stat. die coster ende die keremeysters sullen hebben dese voers. crone half ende ghedeilt, als hier nae gescreven staet.

Item so sal die prochipape opten dach der memorien voerscreven des morghens vighilie singen met drie lessen. Ende na den vigiliën sal hy gaen ende die coster ende anders singhende: Dies illa etc. totten ghereemt toe; ende lesen dan daer als hi gewoenlijc is. Ende dan sal hi hebben dal vier en twintichste dele van der cronen. Item na der vighilien optenselven dach voers. soe sal misse singhen van lequiem ende na der missen soe sal hi van den outaer gaen mitter alven singende metten anderen als voers. staet totten ghereemt toe ende lesen daer voer die lieve sielen ende dan sal hi hebben noch dat vier ende twintichste dele van der cronen. Ende wes ghethide niet gedaen en worde als voers. staet, daer en salmen niet af gheven.

Item die coster met sine kijnderen sal hebben tot eiken yhclide ghelijc den prochipape also verre als hidiegetiden