is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende den armen geven opten dach der memorien. Item die vier biddende orden elc 2 wit sluuver endedaervoersullen die terminarisse, alsi comen prediken, altijt misse lesen in der kerken van Wyk ende tot sinen grave gaen. Item die persoen sal hebben 4 wit stuuver, die coster 2 wit stuuver. Item voert soe sullen die kerckmeyster bestaden een erfmisse ter weke te doen, om dat minste ghelt. Ende dat overscot sal die kerke hebben ; daer voer sal si luchten die memorie voers. met 9 waskerssen. Ende dese 4 cronen ghelt Jan Greenken uyt sinen gheseet ende lande op die Spyc op Korstmis.1)ItemjoncfrouZuermonts heeft geordineert, om gedeilt te worden op haers vaders ende moeders jaergetide, enen Wilhelmus scilt in deser manieren, te weten, dat men geven sal den armen aen brode X stuuvers. Ende de pastoir sal verbetert wesen voir sijn memorien eenen stuuver, de coster V» stuuver, de viere biddende orden male tsjaers eenen stuuver. Ende de piiesteren, die beneden opten dach der memorien joncfrou Suermonts vader ende moeder missen doen sullen, dien salmen geven 2 stuuvers ende de keremeesters inder tijt elc eenen stuuver; ende dat overscot sal hebben de kerce tot haren profite.

Item het is jaergetide des Vridachs na uutgaande Meye Jan Alaertsz ende Aliten zijnder huysfrouwen ende hiertoe heeft Claes Jan Alaerts haer sone gegeven eenen ^^ilhelmus scildt van 22 stuveren, gaende uut Jan Heymanszoen geseet. Ende hier af sullen gedeilt worden opten dach der memorien ten brode den armen in der kerken tot Wyc XV stuuvers. Ende de pastoir sal hebben 2 stuuvers. Ende de coster enen stuver; ende hiervoer zullen zy misse van Requiem singen opten dach der memorien. Ende dat overscot van desen scilde sal de kerke hebben voer haer lichten ende hier af hebben de keremeesters eenen scepenenbrief.

Item t'is op Sinte Dionisius dach jaerghetide Willem Gerits

1) Van af hier — profite is het Missale met eene latere hand bijgeschreven.

3