is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende Benedicte sijnder huysfrou. Ende om haer memorie alle jaer op desen dach te doen, zo hebben zy gegeven erfelijc sjaers eenen Wilh. scilt, gaende uut drie hont lants, die ghelegen sijn after den Wiel ende van desen scilde sal men sjaers opten dach der memorien geven den armen 10 stuver aen brode ende den pastoer 3 stuver ende nog enen stoter omdat Willem ende Benedicte voirs. int sielboek staen sullen. Ende den coster 2 stuver. Ende dat overscot van den scild sal hebben de kerke van Wyck voer haer licht ende den dach der betalingen hier af sal altijt sijn opten dach als men de memorien doen sal ut supra.

Item des Vridachs na sinte Martins dach so sal men Seger Aerts soen ende Mechteld sijns wijfs met haren kijnderen jaergetide ende memorie doen ende hiertoe is gegeven erfelic sjaers eenen Wilhelmus scildt, gelegen up eenen hof, die |

Wouter Andriesz. gecoft heeft tegen Ghesel Geritsz. Ènde hier zullen af gaen X stuver te brode, den armen te deilen upten dach der memorien. Ende de pastor sal hebben voer sijns memorie eenen stoter ende oec noch 2 stuvers om des sondachs in 't sielboeck genoemt te worden. Ende de coster 2 stuver ende dat overscot sal de kerk van Wyc hebben voer haer luchten; dat sullen sijn drie keersen ende den dach deser betalingen sal altijt sijn upten dach der memorien ut supra.

Item Laureyns Jacopsz. heeft beset een liber sjaers om zijn jaergetide ende memorie altijt opten Meye avont voer te doen, welc liber leet up Rubbeert Bruystens geseet;

der brieve af sijn geordineert als meister Dierics liber.

Item des ander daechs na Sinte Symons et Judas dach apostelen so salmen RubbertsJanLambertszoen zoenende Kafelinen sijns wijfs jaergetide ende memorie doen. Ende hiertoe hebben si gegeven ende beset erfelic sjaers een liber,

gaende uut haeren gesete, daer Rubbert voirs. pleet te wonen.

Ende den dach der betalingen zal altijt zijn opten dach der memorien. Ende dit staet als meister Dierics memorie staet.