is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l\bis. Gerard Spiering van Well was in 1563, '66, '69 en '70 schepen van Heusden en volgde in 1571 zijn vader op als kastelein en drossaard, krachtens welk ambt hij tevens drossaard en weesmeester van Engelen en Vlijmen was. Zijn weinig vriendelijk klinkende bijnaam Quatael geeft aanleiding tot het vermoeden, dat minzaamheid niet tot zijn voornaamste deugden behoorde. Dat die bijnaam hem door de Geuzen zou zijn gegeven, is mogelijk, maar blijkt uit niets. Hij was trouw aan zijn Koning en toen in 1577 de Heusdenaren, om aan den euvelmoed der Spaansche krijgsbenden te ontkomen, de zijde van den Prins van Oranje hadden gekozen, verliet Spiering de stad. In 1592 onthield hij zich te Vlijmen. Later vestigde hij zich te 's Hertogenbosch, waar hij omstreeks 1602 overleed.

Hij was gehuwd met Beatrix Monix, dochter van Jan Monix, schout van Peelland, en diens tweede vrouw Christina Potter van der Loo.

De eenige zoon uit dit huwelijk was:

V. Willem Spiering van Well. Deze overleed reeds vóór zijn vader. Hij was gehuwd met Catharina van der Linden, dochter van Heer Lodewijk van der Linden, ridder, ambtman van Antwerpen, en diens eerste vrouw Johanna van Vlierden. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren:

1. Johan Spiering van Well was evenals zijne zuster Beatrix in 1613 nog onmondig. Volgens het reeds aangeduide handschrift, berustende op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, zou hij later minderbroeder zijn geworden 1).

2. Johanna Spiering vayi Well, gehuwd met Goyart de Jeger,

en zijne kleindochter Huberta van Wijek genaamd van Onsenoort, eenerzijds, en de erfgenamen van Mechteld van Nyenrode, n.1. de dochters van hare zuster Margaretha uit het huwelijk van deze met Jan Monix, anderzijds.

Zonder voldoenden grond, naar het mij voorkomt, meent de Heer Hoevenaars t. a. p. dat Huberta van Wijck van Onsenoort gehuwd zou zijn geweest met den zoon van haren oom Wouter van Oudheusden.

1) De eenige Spieringen van Well, van wie ik in de 17de eeuw in NoordNederland nog vind melding gemaakt, zijn Gijsbert Spiering van Wellt schepen te Driel 1642, en Willem Spiering van Well, in 1683 gehuwd met