is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Stukken betreffende 't beheer van goederen door den heer van Ruinen niet in achterleen uitgegeven.

89. „Tiende-register to Runen et alia Runensem dominum „et universitatem concernentia". — „Memoriën van den jaerlicxen „t end en mijnen heeren van Ruinen thobehoirende". c. 1510.

1 stuk.

90. Lijst van rogge en haver, (in 1508), 1509 en 1510 opgebracht ten behoeve van den heer van Ruinen; met aanteekening van twee door dien heer in 1510 gedane beleeningen. (c. 1511).

1 stuk.

91. „Teendregister der van Dickninge, so die to Runen heb„ben." „NB. Hierin is mede ahnwijsing van mijnen tijenden „toe Ruijnen ende Pesse". — Lijsten der tienden behoorende aan de abdij te Dikninge en aan Johan van Ruene. 1576.

1 stuk.

NB. Een der lijsten draagt tot titel (van de hand des landschrijvers Heymrich van Rosstjm?) „Dit sin die acker dar Johan „van Rdene den tenden aver hefft to Pesse", waaruit — in verband met de omschrijving in den tekst aangehaald — kan volgen, dat 't stuk in 't bezit is geweest van genoemden J. v. R. Het stuk is dan ook blijkens eene aanteekening van den rijksarchivaris Mr. S. Gkatama afkomstig „uit O. I. Ruinen B. 2. Vroeger „vereenigd met I A 46, IVa, 1578 en IVc."

92. „Staat off overslag van de revenuen der goederen geleege „in de vrije heerlykheyt Ruynen en de landschap Drenthe, ge„hoorende alle aan den huysen te Ruynen; getrokken uyt het „origineele boek beginnende met den jaare 1653." (na 7 Juni 1741).

1 stuk.

NB. Dit stuk is in dorso gemerkt achtereenvolgens 109, 205 en 56*.

93. Acte, waarbij Roeloff van Laer die jonghe ten behoeve van Gheekt Baetolts eene jaarrente van 1 vierendeel pacht-

3