is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangsel.

Stukken berustende in het provinciaal museum van oudheden te Assen, doch behoorende tot het archief der heerlijkheid Ruinen.

NB. Zie het hierover medegedeelde op bladz. 7 en 8 der Inleiding.

4*. Acte van aankoop door den heer van Ruinen Bernt van Munster van Roeloff van Laer van de helft in de erven Oldelansynge en Kynsynge in 't kerspel Ruinen, diens aandeel in 't hofstedengeld te Ruinen, Blijdenstein en Tweelo en een pacht van 4 vierendeel boter uit den Oldenhoff, tegen o.a. eene lijfrente van 31 Zwolsche mudden rogge en 4 vierendeel boter uit zijn erf Bennynge in de marke van Echten. 5 Januari 1520.

1 charter.

NB. Dit charter is door den secretaris der heerlijkheid P. E. Meijsters in dorso getiteld: „Vercoopbrieff van Roeloff van „Laer aan H. Bernt van Münstek van het halve erve Olden„lansing, 't halve erve gen'. Kijnsinge, item alle aandeel van alle „hofstedengeldt tot Rhunen, Blijdenstein ende ten Tweele belegen „de a°. 1520, N°. 64." Eene andere hand merkte 't charter „R". Bovendien schreef eene 16de eeuwsehe hand, die ook op andere Ruinensche stukken voorkomt, op 't charter: „Rolof van Laer „van Kinsinge, Oldelansinge unde meer guderen."

7*. Acte, waarbij Elisabet Geertruyt Gansneb gend. Tengnagel, als leenvrouwe van 't erf Ovinge te Cralo in de marke van Pesse, bekrachtigt den aankoop van dat erf door Frans Caspar Adriaen graaf van Schellardt tot Obbendorf heer te Ruinen enz. en Margreta Geertruijt Maria van Bernsau e.1., hen