is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12(>. Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 28 Maart 1803 —1810 December 14 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

1 deel.

NB. Op de bladzijden 1—4 zijn aangeteekend de namen van eenige personen, met opgave van achterstallige schattingen, haardstedengelden, kerke- en kerspellasten, waarvoor hun executie is aangezegd (22 Februari — 1 Maart 1803).

127. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, verleden voor den schulte (genummerd resp. !—8i 1 — 126 en 1—83; met lijsten). 16 Augustus 1809—1811 Februari 27.

5 portefeuilles.

NB. De lijsten zijn opgemaakt door den schulte op 28 Februari 1811.

128. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. Mei 1756—1811 Januari 12 en geregistreerd door den schulte over 1 April 1803—1811 Januari 28.

1 deel.

NB. Sedert 1806 zijn bijna geene acten van overdracht van onroerend goed geregistreerd.

129. „Prothocol van ter leen gegevene goederen en in het „voeder vhee, aangelegt den 4 Meert 1805". „Smilde".— Register van acten van uitgifte en ontvangst in leen of gebruik van roerende goederen en vee, gedagteekend d.d. 5 Mei 1802—1808 Juni 10 en geregistreerd door den schulte over 4 Maart 1805—1808 Augustus 10. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der schuldenaars.

1 deel.

130. Minuten van acten in voogdijzaken verleden voor den schulte (genummerd 1—21; met lijst). 26 Juli 1809—1811 Februari 1.

1 portefeuille.

NB. De lijst is opgemaakt door den schulte op 28 Februari 1811.

131. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d.