is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Prof. J.C.G. Boot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1901 overleed, na een lang, geheel aan classieke studiën gewijd leven, onze oud-hoogleeraar Dr. J. C. Gr. Boot. Reeds bij het 250-jarig bestaan van Athenaeum en Universiteit had hij eene verzameling Grieksche schrijvers aan de Universiteits-bibliotheek geschonken; nu bood de familie, door dienzelt'den geest bezield, de geheele boekenschat van den overledene ten geschenke aan, met het verzoek, de boeken bijeen te plaatsen. Bij eene minder kostbare schenking zou de last die zulk eene bijzondere plaatsing van zelve meebrengt, de aanvaarding wellicht bemoeilijkt hebben; hier was alle reden om over de bezwaren heen te stappen, te meer daar een der kamers, door de ontruiming der conciërgewoning vrij gekomen, eene uitmuntende gelegenheid tot opstelling bood. Het vertrek ligt boven de leeszaal, en is versierd met een paar gravures van Rome en een kolossale buste van Zeus, de boeken, langs twee van de muren opgesteld, zijn met een eigen etiket voorzien en doorloopend genummerd. Daar zij meerendeels aanteekeningen van de hand van Proi. Boot op de schutbladen hebben, wordt bij een bezoek aan het vertrek onwillekeurig de herinnering aan de studeerkamer van den overledene levendig.

Het is vooral door deze groote schenking dat het aantal nieuw gedrukte titels van werken op het gebied der classieke letteren ditmaal groot genoeg is geworden om een afzonderlijken afdruk van onze aanwinstenlijst te rechtvaardigen. Titels van boeken die reeds vroeger in onze Bibliotheek aanwezig en in onze catalogussen vermeld waren, zijn niet opgenomen. Daarentegen zijn aanwinsten van andere herkomst op hetzelfde gebied, 't zij door koop of schenking verkregen, mede vermeld. De titels zijn in alfabetische orde gerangschikt, op den naam van den schrijver, of het eerste zelfstandige naamwoord; wanneer het alfabet ten einde is, volgt nog eene supplementaire lijst.

De Bibliothecaris, C. P. BrRGEU Jr.