is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onss raids ende onscr vriende hir nae bescreven, omme sunderlinge gonstcn wille die wij hebben tot u onser nychten gegeven hebben ende kennen dat wij sculdich sijn voir ons, onse erven ende nacomelingen uyt alle onsen gemaele, renthen, thinsen, pachten, jairgulden, thienden ende gueden, gelegen bijnnen der stat van Goch ende bijnnen den lande van Goch, Johanne van Groesbeke heren Seger^soon, in richter medegaven mit u onser nichten vurscreven, jairlixe renthe als driehondert aude gulden scilde des jairs, van munten des keysers of des coninxs van Vrancryx, goet van golde ende gerecht van gewichte, voir wilke driehondert aude schilde tjairs wij den vurscreven Johan van Groesbeke ende sijne erven gesat hebben ende setten mit desen apenen brieven in alle onse gemaele, renthen, thynsen, pachten, jairgulden, thienden ende gueden vurscreven, gelegen tot Goch in den lande van Goch, die van desen dage. Voirt illix jairs te heffen ende the boeren tot ilken terminen als men die sculdich is ende als sij verschenen sijn, thent der tijt dat he die vurscreven driehondert aude scilde illix jairs alcntlichen hebbe. Ende hebben gelaift ende gelaven in goiden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen den vurscreven Johanne van Gruesbeke ende sijnen erven in onsen vurscreven gemaele, renthen, thijnsen, pachten, jairgulden, thienden ende gueden te hauden ende ons der nyet the onderweinden, noch onsen rentmeister, noch anders yemant doin boeren, noch laten boeren tot der tijt thoe dat Johan van Gruesbeke vurscreven ende sijne erven dese vurscreven driehondert aude scilde jairlix te voeren dair uut geboirt hedden als vurscreven is, in alsulken vurwerden, dat wij of onse erven ende nacomelingen dese vurscreven driehondert aude scilde tjairs loessen moegen illix jairs' wanneer wij willen the hilix rechten met driendusent auden guldenen scilden der munten vurscreven, guet van goude ende gerecht van gewichte ende mitten renten na beloip