is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rutger Holle Alartssoen, Henric Pieck, meister Johan Herart, die poirter, Lange Heyn ende sijne wijff, Everart Johan Weynensoenssoen, Johans wijff van Driele mit Everarts dochter Hals ende Grietken mit ons gentsliken verslicht ende verswoent sijn van allen broeken, die sij tgegen ons ende onse heerlicheit gebroickt ende gedain moegen hebben tot desen dage thoe datum des briefs, dair af wij sij ende enen ygeliken van hoen quijt, los ende ledich schelden mit desen brieve. Voirt soe soilen etc. geswoent syn weder up hoere guyt uitgenoemen die borch etc. die wij hebben ende halden soilen tot onser behuyff als vurscreven is. Voirt etc. behalden ende af doin vueren van der borch vurscreven alle dat sy dair up hebben moigen ende hoen toebehoerende is. Voirt so soilen etc. heffen ende boeren den pacht van der jairschaere dair die etc. die nyet geboirt en is tot desen dach toe datum des briefs, sonder argelist. In orkonde etc.

Op den kant der acte staat: Exemplum fuerat abruptum dilacerando.

Wij Willem etc. ende Katherina etc. doin kont etc. dat wij voir ons ende voir onsen erven, bij raide ende goitduncken onser raide ende vriende, omme menigen truwen dienst den ons Henrich van Hacfoert ducwile gedain heeft ende noch doin mach, denselven Henric gegeven hebben ende geven avermids desen brieve onse huys tot Gruynsfoirt mit allen sijnen thoebehoeren ende mit eynen weerd geheiten die Steynart ende dat Sendeken mit sijnen thoebehoere ende voirt also vole berneholts als he upten huyse vurscreven behoeven sall bij raide onser amptlude, sonder argelist. Also dat he dat vurscreven huys ende weerd mit hoeren toebehoeren gelijck als vurscreven steet hebben, halden ende besitten sall sijne levendage ende also lange als he leven sall ende nyet langer ende tot welker tijt Henric vurscreven