is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slacli, thent wij dien selve Arnde of sijnen erven die vorscreven sesshondert ende vijftich alde schilde of dair voir payment als vorscreven is alinclich weder gegheven ende betailt hebben up sente Petersdacli ad Cathedram, beheltlicli nochtent Arnde vorscreven ende sijnen erven sijns ploech rechts als dat gewoentlich is na rechte van onsen landen. Ende id is gevorwert, dat wij of onse erven ende nacomelinge eyne maent te vorens sullen weten laten Arnde of sijnen erven vorscreven, als wij of onse erven ende nacomelinghen dese vorscreven loessinghe doin willen. Ende wij of onse erven ende nacomelingen sullen Arnde vorscreven ende sijne erven ynne dat vorscreven onse huys van Hirnen mit der vesten ende yn den erven, goiden, gerichten, hogen ende lege ende niit der heerlicheide ende rechten dair thoe gehoirende vurscreven halden ende sij dair uyt nyet ontd1. 68v. setten noch doin noch laten ontsetten yn glieenre wijse, wij of onse erven ende nacomelingen en hedden dien selven Arnde of sijnen erven irst verricht, betailt ende wedergegheven sijne vorscreven geit als vorscreven is ende hem betailt tot der ncberen seggen, der wij twe ende he twe dair thoe setten sullen, alsulche geit ende cost als he tot bescheideliker bewisinghe gedain hedde an bergen ende bouhusen up den goiden vorscreven tier dair thoe gehoerende. Alle dese vorscreven punten ende vorwerden hebben wij hertoge vorscreven voir ons, voir onse erven ende nacomelinghen gelaift ende gelaven yn goiden truwen Arnde vorscreven ende sijnen erven vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende te voldoin, sonder argeliste. In orkonde onss segels dat wij bij onsen rechten wetentheit hebben doin hanghen an desen brief. (Tegeven anno domini MCCCXO11".

Op tien kant tier actc is geschreven: Nota van bergen en bouhusen.

Zie Oudste Register fol. 34 cn 49, overgedrukt Nijhoft' III n". 153 en 154.