is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelieker wijs vur Bernt Aelbertssoen ter Voerhorst ende Fenne, sijne dochter.

Item vur Johan Lubbertssoen Kukesghore.

Item vur Aelheit Erntkens dochter ther Opwoude, die Johans Roevers wijff was ende Heinric, hoeren soen.

Fol. 83. Arnt ten Have beleend met ter Horst, vrijdag na Misericordia Dojnini (11 Mei) 1386.

11 Februarij 1387.

Wij Willem etc. dat wij vur ons en onse erven quytgescholden hebben ende quytschelden oevermids desen briet Willem Goessenssoen ende sijne erven van allen alsulken broeken als he tgegen ons ende onse heerlicheit gedain heeft ende gedain mach hebben, thent huden op desen dach datum dis briefs, sonder argelist etc. Datum anno Domini 1387™° crastino Scolastice virginis.

14 Februarij 1387.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij ontfangen en angenomen hebben, ontfangen ende annemen, mit desen brieve Stheven, Gerit, Johan, Aleit, Aleit ende Jutten Peerbome, gebruedere ende sustere ende hoere kyndere, vur onse dienstlude, also dat sij alle recht, vrijheit ende privilegiën hebbe en diere gebrueken soelen ende moigen als andere onse dienstlude bynnen ende buten onsen landen hebben ende te gebrueken plegen. Ende ontbieden hieromme onsen rentmeisteren, amptluden, richteren ende penderen die nu sijn of namails wesen soelen, dat sij die gebruedere ende sustere vurgenoemt ende hoere kyndere vur onse dienstlude hebben, halden ende rekenen ende dair vur verantwerden tot allen tijden ende steden dair hoen des