is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wist daar een talrijke schare van omstanders door zijn roerend gezang, begeleid door zijn prachtig harpspel, dermate te boeien, dat hij giften in ontvangst kon nemen, ruim genoeg om zijne kostbare leefwijze te bestrijden. Eindelijk werd zijne vermomming ontdekt en werd hij, op het punt in ongenade te vallen, door de vrijmetselaarsloge, waarvan hij deel uitmaakte, uit Parijs gered.

Toegerust met een dosis geleerdheid en de noodige levenswijsheid, meer of min klassiek gevormd, kwam de zoon na eenige jaren afwezigheid op het erf zijner vaderen terug. Men mag aannemen, dat hij den leeftijd van 25 jaren had bereikt, zijnde volgens het Ommelander landrecht de ouderdom van meerderjarigheid, waardoor de toegang tot het bedienen van alle ambten en

bedieningen voor hem was ontsloten.

Was hij vaderloos, hij zou zeker niet aarzelen terstond de uitoefening der hem als oudsten zoon toegescheiden rechten op zich te nemen, hij was dan de nieuwe heer van het dorp, wonende zelfstandig of met zijne moeder op het ouderlijk huis.

Waren beide ouders nog in leven, dan zoude hij door den invloed van zijn vader en verdere invloedrijke familieleden wel spoedig tot eenig ambt in het bestuur van gewest of staat worden geroepen en kon hij, zoolang hij ongetrouwd bleef, als „jonker in het ouderlijk huis blijven of in zijne bediening te Groningen het oogenblik afwachten, dat de omstandigheden hem riepen zijn vader als heer op te volgen. De regel bracht echter mede, dat hij zich vroeg in den echt begaf, waardoor hij, zoo hij beneden de 25 jaren mocht zijn, tevens de meerderjarigheid verwierf. Meermalen was echter de arme jonker, als hij tot de jaren des onderscheids in dezen was gekomen, niet meer vrij. Reeds op jeugdigen leeftijd, vóór zijn vertrek naar de academie, was door zorgzame en berekenende ouders zijn huwelijk met eene „eer- en deugentrijcke joffer" van gelijken of nog jeugdiger leeftijd vastgesteld. Overwegingen van gelijkheid van stamboom, nog meer