is toegevoegd aan je favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de I7de en i8de eeuw zijn allengs vele der uit de middeleeuwen stammende borgen gesloopt en door meer moderne landhuizen, ook borgen genoemd, vervangen. Opmerkelijk is, dat de stad Groningen daaraan een werkzaam aandeel heeft gehad. Evenals vele der Hollandsche steden heeft Groningen steeds getracht door aankoop van rechten zich eene machtige positie in het haar omgevende platteland te verwerven. Een der daartoe door haar gebezigde middelen is geweest het aankoopen van „adellijke borgen", welke, nadat de daaraan verbonden rechten in handen der stadsregeering waren overgegaan, op afbraak werden verkocht. Onderstaande lijst der Ommelander borgen met hunne bewoners, bevattende tevens eene vermelding der bewaard gebleven afbeeldingen en van enkele bizonderheden, toont dit met tal van voorbeelden aan.

Het is een lijst der Ommelander borgen in de I Jde en 18d' eeuw. Daarin vindt men dus niet de borgen, welke in de overige deelen van het gewest Stad en Lande hebben gelegen, m. a. w. niet de talrijke lusthuizen in het Goorecht, noch de kasteelen van het Oldambt en Westerwolde; deze zoowel als gene dragen wegens het bijna totaal gemis aan rechten een geheel ander karakter als de borgen der Ommelanden. In de tweede plaats bevat de lijst de borgen, dus niet die edele heerden, welke boerenhofsteden zijn gebleven. In de derde plaats de borgen der ijde en i%de eeuw, waarbij echter ter nadere verklaring en aanvulling zoo nu en dan een klein uitstapje naar vroegere eeuwen moest worden gemaakt. De namen der borgen zijn alphabethisch gerangschikt. Heeft een borg meer dan één naam, dan komt zij onder beide namen in de lijst voor. Een alphabetische klapper van de dorpen, waar de borgen gelegen zijn geweest, alsmede van de geslachten, welke daarop hebben gezeteld, kan het zoeken vergemakkelijken. Die klapper slaat tevens op de eigennamen in het Eerste Hoofdstuk voorkomende.