is toegevoegd aan je favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alma of Allema is de naam van een oud Ommelander geslacht, waarvan een aantal leden den naam Heralma voeren. Er zijn in de Ommelanden meer „edele heerden", die den naam Almaheerd dragen. Omstreeks 1600 behoorde het huis Alma _ onder Bedum aan het geslacht Jarges. In het begin der 17de eeuw huwde Anna Jarges toe Alma met Johan Lewe. Hij werd daardoor „heer op Alma" en huwde in 2^e huwelijk met Teteke Jarges. Deze, weduwe geworden, hertrouwde in 1637 met den frieschen jonker Philippus van Wijtsma, weldra zich betitelende Wijtsma op Alma. Toen zij opnieuw weduwe was geworden, verkochten hare crediteuren in 1675 de borg Alma aan den majoor Gerlacus Verrucii. Deze was in het jaar te voren tevens eigenaar geworden van de naburige borg Schultinga en schijnt het huis Alma te hebben teruggebracht tot eene boerenplaats. Bij gelegenheid van den verkoop door Dorothea van Walta, wed. Verrucii, in 1695 wordt nog van „de borg Allema" gesproken; in 1707 echter woonde er Cornelske Ubbes, wed. van Arent Heres, terwijl ook Alma niet meer als borg op de i8de eeuwsche kaarten voorkomt. Tot aan 1683 bleef aan het huis Alma het vergeven der halve St. Peterspraebende in de kerk te Bedum verbonden.

Eene afbeelding van Alma vindt men in het handschrift Schoemaker *).

) ALMERSMA.

In het westeinde van het kerspel Uithuizen.

In de I5de en i6<le eeuw woonde er het geslacht Almersma of Almersum aan de eerste Ommelander geslachten verwant, waarvan een der leden, Wibbe Almersum, in 1520 het St. Annenleen te Uithuizen stichtte. De Almersmaheerd

1) H. S. in fol. No. 477 Archief van Groningen.