is toegevoegd aan je favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar is Virginie, waar is mijn kind ?

waar alles verandert, gaat niets verloren en daar waar de stof onvergankelijk is, zou datgene wat lieftallig, schoon, rein en deugdzaam is, voor immer verloren gaan? Neen, neen. Bij ons is Virginie gelukkig geweest, doch wat is dat geluk in vergelijking van het geluk dat

u omringen, zoo spreekt ook zijne stem in uw hart. Meent gij dat hij Virginie niet beloonen zal? Diezelfde macht die haar zoo goddelijk bezielde, had haar ook uit de golven kunnen redden, zoo het wenschelijk voor haar ware geweest en het is ook d i e macht die Virginie

verleden heeft zij hare ziel gesterkt en het loon ontvangen hetwelk God den deugdzamen schenkt: een moed, die elk oogenblik tegen het gevaar opgewassen is. Zij .is als eene dappere gestorven. Mijn zoon, juist aan de deugd zendt God de zwaarste beproevingen toe. Hij wil ons daardoor toonen dat zij alleen in staat is dit alles te torschen zonder te morren of er onder te bezwijken.

Virginie is niet verloren! Op deze aarde

zij nu smaakt? Er bestaat een God, mijn zoon, de gansche natuur leert het ons, slechts de zonde brengt ons er toe eene gerechtigheid die wij vreezen niet te willen erkennen. En gelijk zijne werken