is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel der Nederlandsche Christenen. De vraag: wat moet het kosten; en zou er ook gevaar bij zijn? is in de meeste gevallen de groote levensvraag, waar alle andere vragen aan ondergeschikt zijn.

Terwijl de Haagsche Synode zat te knutselen, deed Dr. Kuyper, niet, de heeren Rutgers en Keuchenius, een zegetocht door de noordelijke provinciën, in het belang der Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag. De groote bijval, dien deze onderneming in alle rangen en standen des volks meer en meer krijgt, is een lichtpunt in de duistere tijdsomstandigheden.

Het is 't separatisme, toegepast op het gebied van 't hooger onderwijs, gelijk de Christelijke lagere school 't separatisme op schoolgebied vertegenwoordigt. Het is eene van die gelukkige inconsequenties, waaraan Christelijke mannen, Gode zij dank ! van tijd tot tijd zich schuldig maken. Heftige voorstanders van 't separatisme op schoolgebied zijn niet zelden heftige bestrijders van de kerkelijke afscheiding. De meeste Christelijke onderwijzers zijn hartstochtelijke voorstanders der Herv. Kerk en de mannen der Vrije Universiteit zijn op en top mannen van de groote Kerk. Maar zij strooien zaad, het zaad der scheiding, waar de Heere ook zijn raad in vervult. Zij zijn, denk ik, onbewust profetisch werkzaam, om te komen, en anderen te brengen, waar zij niet wezen willen.

De strijd over de scheiding is ook een strijd tusschen aristocratie en plebs.

Met diepen eerbied leest gij al die lange namen en titels, die aan de Vrije Universiteit verbonden zijn. En die aristocratie wil nu wel eens bij de gescheidene kerken ; maar te scheiden

is compromitteerend.*

Het is de oude geschiedenis mijn vriend, die der geestige de Liefde, jaren geleden, de gelijkenis in de pen gaf van de ouderwetsche trekschuit en het moderne stoombootje. De oude lui zitten in de trekschuit, natuurlijk in roef en stuurstoel. Dat is de Ned. Herv. Kerk. Hun kroost echter laten zij achter zich aanvaren in een lief stoombootje, dat is de Christelijke School. De Vrije Universiteit mag thans de stoomboot heeten. Daarop zullen nu ook de oude lui in de week plaats nemen; maar Zondags varen ze met de vaderlandsche, ouderwetsche, trekschuit, en nemen ze de plaats hunner voorvaderen in, in roef en stuurstoel.