is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was in zijn verslag zeer welwillend en hartelijk ovei onze Zending, en zijn woord getuigde van sympathie en waardeering van hetgeen onze Kerk ook op zendingsgebied doet. Men houdt dit zendingsfeest voor een der bestgeslaagde en gezegendste en ik leg mij bij die meening gaarne neer. Reeds het ootmoedige gebed van den Voorzitter, waarmede het samenzijn werd geopend, stemde mij en duizenden met mij tot ernst. God heelt het verhoord, en we hebben, een weinig regen in den voormiddag uitgezonderd, den geheelen dag zeer schoon weder gehad.

Veel wordt er tegenwoordig gesproken over reorganisatie van de Ned. Herv. Kerk. Ontegenzeggelijk wordt de toestand ernstig. De geloovig conservatieve richting doorleett benauwde dagen. Van verschillende kanten wordt thans de kreet gehooid, wij moeten gehoorzaamheid aan de Synode opzeggen, en dat daarbij angstige blikken op Amsterdam gevestigd worden, behoef ik u niet te zeggen. Daarbij heerscht er vreeze voor overheersching door de ultra Gereformeerde richting. Zoowel de confessioneele als de kerkrechterlijke vraag is meer dan ooit aan de orde. Op A. volgt B. en op B. eindelijk Z. Als men dan aan de Z. toe is, is men nog nauwelijks zoover als de vaderen voor 260 jaren, en staat men machteloos tegenover een geslacht, dat den afval steeds grooter maakt. Het is ook niet te denken dat alle leeraren der Ned. Herv. Kerk bereid zullen zijn eene verklaring af te leggen, //dat zij van harte gevoelen en gelooven dat alle artikelen en stukken der leer, vervat in de drie formulieren van eenheid, in alles met Gods Woord overeenkomen, belovende nooit iets daarmede strijdende te zullen leeren, zonder het voorat aan de classis te openbaien, op straffe van afzetting." Plaatst dus de Ned. Herv. Kerk zich weder op het standpunt der formulieren, dan is, naar den mensch gesproken, de scheuring onvermijdelijk. Minstens komen er dan drie kerken uit voort. Eene liberaal-moderne, een ethisch confessioneele, en eene streng gereformeerde. Deze zullen dan de kerkelijke goederen onder elkander moeten verdeelen, en de Regeering zal bereid moeten zijn aan alle drie de tractementen uit te betalen. Of wel, indien de groote meerderheid de formulieren van eenheid wederom aanneemt, dan zullen, als in de dagen der Remonstranten, de weigerachtigen uit de kerk gezet worden en beladen met den vloek der heden-