is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oppervlakkig beschouwd, zou men kunnen vragen : wat verhindert U, bij zulk een staat van zaken, om, al was het ook maar tijdelijk, uit het kerkelijk verband te treden ?

Gewoonlijk wordt hierop geantwoord: daar moet het ook toekomen ; maar — nu nog niet!

En juist dit: nu nog niet, houdt den toestand gespannen.

Voor dit: nu nog niet, bestaat zeker ook gewichtige oorzaak.

De zedelijke en stoffelijke gevolgen van het z. g. uit het kerkelijk verband treden met zijne Kerk, zijn, zelfs voor den scherpsten geest, niet te overzien.

De Kerk van Dr. Kuyper is evengoed ook de Kerk van Dr. Toorenenbergen en Dr. Gunning en zoovele anderen.

Kaast het volk achter de kiezers staat nog een ander volk, dat de Kerk waarin het gedoopt is, de Kerk zijner vaderen ook lief heeft, en dat nooit en nimmer zal gedoogen, dat die Kerk voor hen en hunne kinderen verloren ga. Dit volk moge nu voor de overmacht van hunne ondergeschikten op maatschappelijk gebied, tijdelijk in het kerkbestuur moeten wijken ; als het er op aankomt zullen ze hunne rechten weten te handhaven.

Beets heeft, voor veertig jaren, al gezegd: ik neem geen plaats in den trein die aankomt aan het laatste station: Scheiding ; en hij is zichzelf gelijk gebleven.

Groen daarentegen stelde de vraag: zullen wij ons afscheiden ? En hij antwoordde : wellicht!

De door Groen gestelde eischen voor de noodzakelijkheid eener scheiding zullen, zoolang deze bedeeling duurt, wel nooit komen, zoomin als die valsche Kerk, die Synagoge des Satans, van welke het scheiden, volgens het Tractaat geoorloofd is.

En hoezeer nu de Irenischen en de Gereformeerden tegenover elkander staan, het verschil is toch in hoofdzaak maar theoretisch.

Op de vraag : scheiden ? antwoorden de Irenischen : neen !

De Gereformeerden : wellicht!

Dat neen is kort, duidelijk, eenvoudig voor geen tweeërlei uitlegging vatbaar.

Het: wellicht, wekt daarentegen velerlei gedachten, vermoedens, vragen. Als een geloofwaardig man neen zegt, weet ieder dat het uit is. Maar als een wel geloofwaardig doch ook scherp-