is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken (dus ook clat der theopneustie, der ingeving van een Bijbelboek) van eeuwigheid bekend zijn. Hij zoekt niet een geschikten schrijver, of vindt er met blijde verrassing een, of behelpt Zich (men vergunne ons even dit stuitend woord!) met een, die er eigenlijk minder geschikt \oor is; veel minder nog beperkt en vervormt Hij Zijn openbaring naar het aldus aangetroffen religieus bewustzijn van dezen mensch; — maar, integendeel, heeft Hij, Die de gelijkenissen des Heilands in de wereld heeft ingeschapen en haar te voren gereed maakte , om den Heiland de noodige gelijkenissen aan te bieden, 1) op gelijksoortige wijze gehandeld met Zijn Bijbelschrijvers. Toen Hij te Balbal 2) [gelijk ruim zestig jaren vóór Christus Babel genoemd wordt in de uit Mozes' tijd overgenomen namen onder de Hiëroglyphen van Ptolemaeus XIII op den tempel van Kom Ombos], de stad der „verwarring", de spraken verwarde tot veelheid van talen, had Hij bij al Zijn andere redenen ook reeds bet oog op de keuze van liet Griekscb voor het Nieuwe-, en op die van het Hebreeuwsch voor liet Uude-Testament; ja schiep Hij dezer talen eerstevóórvorming mede tot dit doel. Eveneens is de ontwikkeling en splitsing van rassen en volksstammen door Zijn hand gewerkt en geleid. En daarbij maakt Hij weêr enkele volken mede met het oog op het uit hen voortkomen \ an Bijbelschrijvers. En onder de redenen, waarom deze volkeren zulk een geschiedenis hebben en krijgen, als Hij hen doet hebben, is ook deze: dat Hij door de invloeden van lucht en bodem, van land en arbeid, van omgeving en aanleg, van gebeurtenissen en ervaringen, het karakter dezer volkeren aldus vormt, dat zij op den door Hem

1) Mattheus 13 : 35. ff

2) Het woord Balbal is later vervormd tot Bab-iloe of Babel: „Poort «<> s Balbal beteekent „verwarring"; zie Genesis 11. (Overgenomen uit den tijd der18de dynastie ongeveer).