is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen, en in alle opzichten, in den sterksten zin des woords, Boeken van God; en zijn zij toch tevens volkomen menschelijk en zelfs op echt menschelijke wijze met menschelijke hulpmiddelen gemaakt. De dichter heeft gezongen in de dichtvormen 1) van zijn volk en tijd. De briefschrijver vermeldt de reismantels en perkamenten van zijn geslacht 2). Iets als een Postscriptum zelfs ontbreekt niet3). En aanhef en naamsvermelding in de brieven des Nieuwen Testaments zijn even echt-Grieksch 4), als de vergelijking van dictaat en eigenhandig schrift echt-menschelijk-natuurlijk moet heeten 5).

Zoo hebben dan ook afstamming, geboorte, opvoeding, levenskring, aanleg, gaven, invloeden, neigingen, ervaringen, en lotgevallen van de geschiedenisbeschrijvers in de Boeken Gods hun aandeel gehad in Gods voorbereidende opzettelijke bearbeiding; met het bepaalde doel om deze lieden tot juist zulke geschiedschrijvers te maken als voor Gods Prophetische historiebeschrijving van bepaalde deelen der geschiedenis zal noodig wezen. Echt menscholijk; of is zelfs tusschen „Koningen" en „Kronieken" geen duidelijk waarneembaar onderscheid? Maar ook geheel Goddelijk, zoowel in hun heilige en geestelijke toon en werking als in hun onberispelijke juistheid en nauwkeurigheid , waaraan de opgegraven oudheden van Hetliiten en Akkadiërs, van Babyloniërs en Grieksche stammen, van Perzen en Assyriërs, van Amoriten en Egyptenaren in toenemende mate getuigenis geven.

God heeft aan Zijn geschiedschrijvers de rechte scherp-

1) Bijvoorbeeld in de alphabetische Psalmen; en in het Hebreeuwsch parallelisme.

2) 2 Timothëus 4 : 13.

3) 1 Corinthe 1 : 16.

4) 1 Corinthe 1 : 1—3 vergeleken met Handelingen 23 : 26.

5) Galaten 6 : 11 vergeleken met 2 Thessalonicensen 3 : 17.