is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ondiepe kloven1) snijden dit hoogland zelf in met diep doorloopende splijting.

Wat is dat gebouw daar op dien berg aan de overzijde van gindsche kloof? vraagt Grij. Dat is de tempel van Salem. Daarnaar wordt de berg soms Har-El (Berg Gods) genoemd; en 't is deze naam, met liet determineerende teeken van een bepaalde plaats er bij, waarmede Egyptische schrijvers de stad Jerusalem en haar omgeving soms aanduiden, met het oog op dit beroemde heiligdom.

Hoe de inrichting daarvan mag wezen, is natuurlijk van dit poortdak af onmogelijk uit te maken. Is de inrichting overeenkomend met die van sommige heiligdommen in het Babylonische stamland der godsdienstige kennis van Salems volk, dan is daarbinnen een altaar te vinden om te offeren, en een soort „ verzoendeksel , waar men zich het nederbuigen Clods tot Zijn aanbidder kan voorstellen, en Zijn aannemen van de door Zijn strafgerechtigheid geëischte offers van den zondaar, die er door Zijn Priester tot Hem komt om verzoening, of van het schepsel, dat er Hem met eerbied als den Schepper, als den Allerhoogste , zijn dankoffer of hulde-offer brengt.

Aan reinigingsplaatsen en voorraadkamers en velerlei gereedschap ontbreekt het er niet. En dat het er niet onbewaakt en eenzaam staat, behoeft wel geen betoog.

Het meer torenvormig dan zeer uitgebreid gebouw, zoo wij goed zien', steekt sierlijk af bij de welige bosschen, die verder den top van den tempelberg dekken. Bosschen, die rijk aan onderhout schijnen te wezen. Zoover van hier af te zien is, is het een dichte menigte van wild ineengegroeid kreupelhout. De weg naar het heiligdom is vrij. En wie dit heiligdom niet kennen of niet gebruiken willen, kunnen wel op den top of op een der

1) Onder meer liet latere Tyropoeon.