is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prophetisch-gezinde Israël: een nieuw Jerusalem in geestelijken zin vernieuwd.

Inmiddels vermeerderden de rollen der Propheten en breidden Psalmen en Spreuken zich uit. Toch is liet, al nam de Choclimah •) evenzeer toe als de Prophetische Geschiedboeken, alsof in een anderen zin de kennis in toenemende mate verloren gaat. Theorie en praktijk zijn vreeselijk in strijd. Menig getrouwe getuige is tot bloedgetuige gemaakt. Menig belijder is met zijn afschrift der wet in slavernij en ballingschap. De strijd der Egyptischgezinde partij met de naar Ur uitziende brengt vele verwarringen mede en maakt optreden met het Wetboek des te zwaarder. De worsteling om de eigenlijke oppermacht tusschen Juda's Vorsten en Juda's, zich steeds meer verzwakkend, Koningschap is almede geen gunstige factor. Ook vallen Wetsafschriften van Grodvreezende vaderen soms in handen van afgodische kinderen. En meestal willen zoomin Vorst als volk den goeden weg op. Ja zelfs zal kort na Josjïjahoe een Koning zich niet ontzien om, ondanks de smeekingen van sommige Vorsten, de prophetieën van .Tirmejahoe aan reepen te snijden en in het kolenbekken midden in zijn winterpaleis te verbranden -).

Zoo is het dan mogelijk, dat bij het begin van Josjijahoe's regeering de Wet van Mozes een vergeten boek is. Er moge menig afschrift van bestaan, bij menigeen, die zucht over de zonden van Juda, in eere in den tempel (die reeds zoo menig afgodsbeeld en zondig altaar I linnen zijn muren heeft moeten dulden) is de Wetsrol van Mozes niet meer. Zoo is Chilkïjahoe hoogst verbaasd bij het vinden van een vergeten afschrift der Wet en straks Josjijahoe

1) Wijsheid. In „Spreuken" en „Prediker" vooral belichaamd.

2) Jeremia 36.

3) Ezechiel 9.