is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dekmantel van schijnheilige philanthropie van de laagste soort, die de ongerechtigheid moest verbergen. Inderdaad, het is diep treurig, te moeten constateeren, dat thans daar aan gene zijde van het kanaal met den meest mogelijken ophef bede- en boetedagen worden uitgeschreven om den Heer der Legerscharen te vermurwen.

We schrijven de verblindheid van het anders toch zoo beschaafde Engelsche volk toe aan de kracht der gewoonte, gevoegd bij de scheeve voorstellingen, door beroemde schrijvers als Stanley, Livingstone e. a. in de wereld gestuurd. Gelukkig ziju er intusschen ook nog andere getuigenissen, die de waarheid vrij wat dichter nabijkomen: Dr. Theal •) heeft eens gezegd — en hij is een onpartijdig Engelschman, geen handlanger van Rhodes of Chamberlain —: »Geen volk, dat niet van Britsche afkomst is, leverde ooit zulk voortreffelijk materiaal om samen te smelten met eerlijke Britsche onderdanen, als de bewoners van ZuidAfrika, toen zij door verovering onder Engelsche heerschappij kwamen." Het bezadigd woord van dezen geleerden schrijver geeft overvloedig stof tot denken, 't Is te vreezen, dat Engeland de waarheid dezer woorden eerst zal erkennen, als het te laat zal zijn, als de afkeer tusschen beide volken zoo diep zal zijn geworteld, dat aan uitroeien niet meer te denken valt. Mocht Engeland wat meer denken aan den Nederlandschen Vrijheidskamp tegen het machtige Spanje!

Intusschen verheugen we ons van ganscher harte, dat de wandeling naar Pretoria en de viering van het Nieuwjaarsfeest te Johannesburg in den kring van heer Rhodes en de mannen van de New Chartered is uitgesteld, afgesteld, mogen we wel zeggen. Alle groote aanvallen in het oosten en westen krachtig afgeslagen, duizenden Britten krijgsgevangen gemaakt, kanonnen veroverd, de grootspreker Lord Methuen in de klem, Ladysmith ingesloten, een goed deel van Kaapkolonie en Natal bezet, heer Rhodes en Chamberlain met den dag zenuwachtiger

enz. enz. enz brave, vrome Boeren van Zuid-Afrika, uw Neder-

landsche broeders wenschen u van harte geluk met den voorspoed uwer wapenen; moge God u blijven steunen! Neen oom Paul is nog niet bevreesd voor den atloop; nog altijd is zijn vertrouwen op den Koning der Koningen ongeschokt, al is ook de dappere Cronjé krijgsgevangen gemaak, al is zijn trouwe vriend Joubert hem ontvallen en heeft Lord Roberts zelfs Bloemfontein bezet. Laat Brittenland maar al door soldaten en kanonnen zenden, rustig wacht de Leeuw van Pretoria de

1) Geo. M. Thcal. Geschiedenis van Zuid-Afrika.