Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het buitenland en — summa summarum de spoorweg van Delagoa-baai naar Pretoria zou de kroon op het werk zetten. Was het wonder, dat de burgers aan zulk een candidaat wel hun stem wilden geven ? Wel was hij de liberale richting toegedaan; doch even bekend was het, dat hij de liberale gevoelens aan een ander niet opdrong. Ook was het voor velen geen geheim, dat hij nog al verspilziek van aard was, hetwelk hij vooral getoond had bij den bouw zijner pastorie: »hooge muren, veel front, breed uitgebouwd, grootsch aangelegd, een

Pretoria met de spoorwegljjn naar Delagoa-baai.

echt Hollandsch Buitenverblijf." Doch dat deed minder ter zake. Had Burgers niet eerlijk verklaard, dat hij de grootst mogelijke zuinigheid in regeeringszaken zou betrachten ? Inderdaad zulk een man boezemde vertrouwen en eerbied in, met zulk een schipper durfde men de reis wel wagen. Maar niet allen dachten er zoo over. Paul Kruger, de Leeuw van Rustenburg, nam zijn ontslag als kommandant-generaal en trok zich in het ambtelooze leven terug. Ontzettende ontevredenheid heerschte onder de leden der Dopperkerk, die beweerden, dat er geen zegen op het land meer rusten kon, nu zulk een' goddeloos persoon, de anti-christ, gelijk zij hem noemden, president van den staat was. Velen zelfs verlieten hun geboortegrond en trokken naar Damaraland.

1) Lion Cachet. De Worstelstrijd der Transvalers.