Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en riep met sterke intonatie, met een stem, die van aandoening trilde: »aan zulk een beroep kon ik geen weerstand bieden; gij hebt mij geroepen, hier ben ik, ik zal met u gaan en staan!" Toen begon hij te prediken. Een stroom van warm gevoelde gedachten, met duidelijkheid en klem uitgesproken, vloeide van zijn lippen, en het gelukte hem, de gemeente tot een hoogte van geestdrift en berusting tevens op te voeren, zooals het zeker maar aan zeer weinig predikers is vergund geweest. Daags daarna — het was Dingaansdag — eischte het Driemanschap den sleutel op van den landdrost van Heidelberg. Bukkend voor de overmacht, voldeed deze aan het verzoek. Het nieuwe bestuur nam daarop bezit van het kantoor; de trouwe Vierkleur wapperde van de spits...van Heidelberg begint de Victorie! De Britsche regeering, ten volle bewust van het dreigend gevaar, trachtte haar troepen uit Lijdenburg en Standerton te Pretoria samen te trekken. Dit hadden de Boeren voorzien. Voorbeeldeloos snel in hun bewegingen, hadden ze al vast de rollen verdeeld en waren reeds op weg, ten einde de volvoering van dit plan te beletten en het »stelsel van insluiting" in praktijk te brengen. De dappere Cronjé bleef met 400 man te Potchefstroom; Erasmus en Pretorius bezetten met 1000 man Pretoria; Steijn trok met 200 man naar Lijdenburg, en Elof met 200 man naar Rustenburg. Minnaar werd met 250 man naar Standerton gezonden, terwijl 200 man naar Wakkerstroom trokken. Vechtgeneraal Koek bewaakte met 300 man Christiania en de Westgrens, terwijl Viljoen met 50 man Utrecht insloot. Malan zou met 250 man Heidelberg, de voorloopige residentie, verdedigen; en tegelijk werd 1000 man naar de Zuidelijke grens gestuurd, waar de vijand zijn krachten verzamelde en de Republiek trachtte binnen te dringen.

Gaat, meld aan Frère en Lanvon nou,

An Shepstone en Caruaaf, 1)

Hoe liul onsal'ge politiek Veul duisend grafte graaf!

Roep Zulu en Basutoland,

En Sekoekoen ook op;

En al die snood vergote bloed Daal neer — op wie siju kop?

Met leugens is die Britse volk,

Nou lank genoeg bedrieg;

Nou kom die waarheid au die dag,

Iloe snood daar is gelieg.

1) Lord Carnarvon.