Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder lastbrief en in den nacht nog wel, sleurde ze van hun bedden en arresteerde hen, omdat ze niet van een pas voorzien waren. Mannen werden geslagen en geschopt op last van genoemden veldcornet, die zich als een echte woesteling zonder weerga aanstelde. De regeering van de Republiek had dezen ambtenaar wel geschorst en een oppervlakkig onderzoek ingesteld, doch aan het recht was geenszins voldaan en — het ergste was: Lombard had men in zijn betrekking hersteld, Tot zoover den heer Chamberlain.

Het antwoord van Kruger bleef niet uit: De geheele zaak was zóó onbeduidend, dat eenige der personen, die beweerden mishandeld te zijn, later voor het Hof van Onderzoek verklaarden, dat ze uit eigen beweging nooit eenige klacht zouden hebben ingediend. Wat gebeurde echter? Een maand na datum kwam de South African League ervan te hooren en zond haar ijverige handlangers uit om getuigenissen van de bewuste personen in te zamelen. Dit geschiedde, en nu werden door den Engelschen vice-consul te Johannesburg, een groot vriend van de League, eenige beëedigde verklaringen afgenomen, welke men in groote haast naar Londen zond. Nauwelijks echter was zulks ter oore van Kruger gekomen, of er werd een streng onpartijdig onderzoek naar het gebeurde ingesteld. De commissie, waaraan deze taak was opgedragen, bestond uit de heeren Van den Berg, landdrost te Johannesburg, Stockenström, hoofd van de crimineele afdeeling op het Staatsprocureurs Departement, en Van den Merwe. Mijncommissaris te Johannesburg. Deze drie heeren kweten zich op de meest loffelijke wijze van hun opdracht; en wat bleek nu? Van de zoogenaamde mishandelingen bleef niets over; de bijzondere gevallen van mishandeling bleken denkbeeldig te zijn; er werd duidelijk bewezen, dat de klagers in strijd met de wet hadden gehandeld, en alleen keurde de commissie het af, dat de arrestatiën zonder lastbrief en in den nacht hadden plaats gevonden. De regeering voegde er wijselijk in haar antwoord aan de Engelsche regeering bij, »dat het haar met het grootste leed vervulde, te zien, dat Harer Majesteits regeering haar beschuldigingen baseerde op de exparte, ongegronde en in vele opzichten valsche verklaringen deidoor politieken haat voortgesleepte klagers en dat zij het rapport der Commissie, aan wier onpartijdigheid en bekwaamheid bij de uitlander bevolking der Republiek nooit een zweem van suspicie was geweest, zoo maar met stilzwijgen voorbijging."

En nu de zaalc-Edgar:

Zekere Foster, een Engelschman, werd zonder eenige wettelijke aan-