Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende elementen opgebouwd en met een geschiedenis zóó fantastisch, zóó schokkend, onmogelijk uit één stuk kan zijn. Zulks'bewijst m,tus,chen no* niet, dat die taal leelijk is. Sommige uitdrukkingen mogen ons _ ontwikkelde Nederlanders - wat al te plat en ruw in de ooren klinken we stellen het in den Boer op prijs, dat hij, trots allen mogelijken Britschen invloed, met een ongeëvenaard taai volhardingsvermogen er in geslaagd is, het zeventiende-eeuwsch Hollandsch voor zijn nakroost in eer en deugd te bewaren. We wenschen er hem-vrucht van zijn onwrikbaar vasthouden aan den Bijbel - van harte geluk mee. En waarvoor we hem minstens even dankbaar zijn: dat:ajn X» r,\\r\ lu»frlp vnnr eenvoud en degelijkheid, natuurlijkheid

Station te Johannesburg.

eil ongekunsteldheid hem er toe geleid hebben al den noodeloozen ballast over boord te gooien, waarmede wij - Nederlandsche onderwijzersde hersens onzer schooljeugd nog maar aldoor plagen moeten. Waarlijk de mannen van Kollewijn mochten willen, dat de conservatieve Hollanders bij den Transvaalschen Boer in de leer gingen: hun doet vereenvoudiging van spelling - ware al sedert lange bereikt!

))Die Afrikaanse taal - zoo luidt de inleiding van een Boeren-gra .n matica die in 1877 verscheen, mogelijk wel van den heer trank \\ ïlhan Reitz, 'den kranigen Transvaalschen Staats-secretaris, de rechterhand van Oom Paul - is eintlik een tak van die Hollanse taal. Mar 11 die loop van die tijd, veral nadat die kolonie van Holland losgeraak